Název: Incidenční spory
Další názvy: Incidental Disputes
Autoři: Kalamárová, Ludmila
Vedoucí práce/školitel: Sigmundová, Michaela
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9239
Klíčová slova: incidenční spory;insolvenční zákon;insolvence;insolvenční soud;přezkumné jednání;rychlost řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: incidental disputes;Insolvency Act;insolvency;insolvency court;review meeting;speed proceedings
Abstrakt: Předložená práce ?Incidenční spory? je zaměřena na incidenční spory, jejich druhy a řízení o nich. Incidenční spor je soudní spor projednávaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu, který se zahajuje na návrh a má povahu žaloby. Část práce je tedy zaměřena na zahájení a průběhu řízení u soudu. V praktické části byla vyhodnocena statistická data o době trvání insolvenčního řízení, počtu incidenčních návrhů a době trvání incidenčních sporů. Cílem práce je definovat pojem incidenční spor a vymezit jednotlivé druhy pojmenované v zákoně, i ty které zákon nepojmenovává, ale za incidenční je označuje v dalších částech zákona.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis ?Incidental Disputes? is focused on incidental disputes, their types and proceedings involving them. The incidental dispute litigation is discussed in insolvency proceedings with the court, which is initiated at the petition and has the nature of an indictment. This part of the thesis is focused on the initiation and course of proceedings in the court. In the practical part was evaluated by statistical data on the duration of the insolvency proceedings, on the number of proposals of incidence and duration of incidental disputes. The aim of the thesis is to define the notion of incidental dispute and define individual types stated in the law, and those which the law does not name, but recognizes them as incidental disputes in other parts of the Act.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kalamarova_incidencni spory.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalamarova-1.pdfPosudek vedoucího práce898,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalamarova-2.pdfPosudek oponenta práce872,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalamarova Ludmila.pdfPrůběh obhajoby práce336,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9239

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.