Title: Incidenční spory
Other Titles: Incidental Disputes
Authors: Kalamárová, Ludmila
Advisor: Sigmundová, Michaela
Referee: Outlá, Anna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9239
Keywords: incidenční spory;insolvenční zákon;insolvence;insolvenční soud;přezkumné jednání;rychlost řízení
Keywords in different language: incidental disputes;Insolvency Act;insolvency;insolvency court;review meeting;speed proceedings
Abstract: Předložená práce ?Incidenční spory? je zaměřena na incidenční spory, jejich druhy a řízení o nich. Incidenční spor je soudní spor projednávaný v rámci insolvenčního řízení u insolvenčního soudu, který se zahajuje na návrh a má povahu žaloby. Část práce je tedy zaměřena na zahájení a průběhu řízení u soudu. V praktické části byla vyhodnocena statistická data o době trvání insolvenčního řízení, počtu incidenčních návrhů a době trvání incidenčních sporů. Cílem práce je definovat pojem incidenční spor a vymezit jednotlivé druhy pojmenované v zákoně, i ty které zákon nepojmenovává, ale za incidenční je označuje v dalších částech zákona.
Abstract in different language: The presented thesis ?Incidental Disputes? is focused on incidental disputes, their types and proceedings involving them. The incidental dispute litigation is discussed in insolvency proceedings with the court, which is initiated at the petition and has the nature of an indictment. This part of the thesis is focused on the initiation and course of proceedings in the court. In the practical part was evaluated by statistical data on the duration of the insolvency proceedings, on the number of proposals of incidence and duration of incidental disputes. The aim of the thesis is to define the notion of incidental dispute and define individual types stated in the law, and those which the law does not name, but recognizes them as incidental disputes in other parts of the Act.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kalamarova_incidencni spory.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Kalamarova-1.pdfPosudek vedoucího práce898,24 kBAdobe PDFView/Open
Kalamarova-2.pdfPosudek oponenta práce872,43 kBAdobe PDFView/Open
Kalamarova Ludmila.pdfPrůběh obhajoby práce336,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.