Název: Intervenční pohybové programy pro seniory
Další názvy: Intervention Physical Programs for Seniors
Autoři: Cihlářová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Trázníková, Marta
Oponent: Kálal, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9288
Klíčová slova: stáří;senior;pohyb;pohybové programy;Senior fitness test
Klíčová slova v dalším jazyce: age;senior;exercise;physical programmes;Senior fitness test
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o prospěšnosti pohybu a pohybových programů ve stáří. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou stáří, vlivem pohybových aktivit na seniory, popisem důležitých komponentů pohybových aktivit u seniorů a charakteristikou a specifiky pohybových programů. V praktické části je popsán Senior fitness test, který jsem použila k jednorázovému otestování funkční tělesné zdatnosti 32 seniorů a k pětiměsíčnímu testování 6 seniorek docházejících pravidelně do intervenčního pohybového programu, součástí praktické části je i vyhodnocení dotazníkového šetření 68 seniorů. Z vyhodnocení lze konstatovat, že výsledky jednorázového testování dosažené testovanými osobami, se téměř v polovině případů pohybovaly v pásmu nadprůměrnosti. Testovaní dosáhli nejlepších výsledků v oblasti aerobní vytrvalosti, svalové síly a flexibility horních končetin. Nejhůře skončilo hodnocení hbitosti, dynamické balance. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že se absolutní většina dotázaných zajímá o vhodnost pohybových aktivit. S odborníky konzultovala vhodnost pohybové aktivity polovina seniorů zajímajících se o vhodnost pohybové aktivity. Z šetření vyplynulo, že senioři preferují odborně vedený pohybový program před individuálním cvičením bez odborného dohledu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis discusses the benefits of exercise and physical programs for elderly people. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with characteristics of old age, the influence of physical activity on seniors, description of important elements of physical activities for seniors and the characteristic and specifics of physical programs. The Senior fitness test is described in the practical part. I used it to one - time test of functional physical competence of 32 seniors and to five monthly testing of 6 woman - seniors regularly attending the intervention physical program. The evaluation questionnaire of 68 seniors is attached to practical part. It can be observed from the evaluation that almost half of the results from one - time test obtained was in the range of above - average. Tested seniors reached the best results in the field of aerobic endurance, muscular strength and flexibility of upper limbs. The evaluation of agility, dynamic balance worst ended. The survey showed that the absolute majority of respondents is interested about the suitability of physical activities. Half of seniors interested in the suitability of physical activity consulted appropriateness of physical activity with experts. The research revealed that seniors prefer professionally - led physical program to individual practice without professional supervision.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Iveta Cihlarova.pdfPlný text práce9,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cihlarova Iveta - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce71,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cihlarova Iveta - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce275,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Cihlarova.pdfPrůběh obhajoby práce53,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9288

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.