Title: Učivo o významu slov na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The curriculum relating to words meaning in primary school
Authors: Míčková, Miluše
Advisor: Vejvodová, Jana
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9358
Keywords: význam slova;synonyma;antonyma;homonyma;slova příbuzná;slova jednoznačná;slova mnohoznačná;slova významem nadřazená;slova významem podřazená;slova souřadná;slova spisovná;slova nespisovná;slova citově zabarvená;frazeologie
Keywords in different language: word meaning;synonyms;antonyms;homonyms;cognates;overt words;ambiguous words;words meaning superior;words meaning narrower;coordinate words;literary words;ungrammatical words;emotionally charged words;phraseology
Abstract: Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na učivo o významu slov na 1. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na část teoretickou a didaktickou. V teoretické části je vymezení daného učiva v RVP ZV a definování jazykových pojmů. V didaktické části jsou popsány didaktické postupy při výuce tohoto učiva. Následuje analýza čtyř řad učebnic českého jazyka pro 2. ? 5. ročník ZŠ, výzkum a interpretace výsledků výzkumu. Součástí práce jsou také pracovní listy zaměřené na procvičení daného učiva.
Abstract in different language: In the diploma thesis, I focused on the curriculum relating to words meaning taught in primary schools. The thesis consists of the theoretical and the didactic part. In the theoretical part, there is the determination of the curriculum in RVP ZV (i. e. Framework Education Programme for Basic Education) and the definition of linguistic terms. Methodological procedures of teaching this curriculum are described in the didactic part. The analysis reviews four series of Czech textbooks for the second to the fifth year of primary school, the research and its interpretation come after. Some worksheets aimed at practising the forementioned curriculum are also the part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Mickova M..pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFView/Open
mickova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce42,28 kBAdobe PDFView/Open
mickova_chylova.pdfPosudek oponenta práce239,2 kBAdobe PDFView/Open
mickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce181,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.