Název: Strategie pojmenovávání dětí
Další názvy: The strategy of naming of children
Autoři: Janková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Jakoubková Budilová, Lenka
Oponent: Fatková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9479
Klíčová slova: jméno;dítě;rodiče;strategie;vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: name;children;parents;strategy;development
Abstrakt: Tato práce popisuje historické souvislosti, týkající se problematiky pojmenovávání potomků svými rodiči a řeší i její právní aspekty. Teoretická část se zprvu zabývá tím, co je onomastika, čím se tato disciplína zabývá a nabízí základní dělení vlastních jmen. Velkou kapitolu zde tvoří také historický vývoj a původ jmen. Metodologie prováděného výzkumu, jenž práci doprovázel a skládal se ze zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Cílovou skupinou se staly dívky a ženy ve věkovém rozmezí 30- 60 let. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existují strategie při pojmenovávání dětí a pokud ano, jak jsou tyto strategie uplatňovány.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the historical context reffering to the issue of naming the offsprings of their parents and resolves its legal aspects. The theoretical part deals with the definition of onomastics - how this discipline deals and offers basic classification of proper names. There is also a great chapter about the historical evolution and origin of the name. Methodology of research, which was composed from participant observation and semistructured interview. The target group are girls and women ranging in age from 30 to 60 years. The goal of the whole research was to determinate whether there are strategies in naming children, and if so, how these strategies are implemented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jankova_Lenka_2013.pdfPlný text práce230,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jankova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce881,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jankova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce561,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.