Název: Výzkum percepce krajiny za použití vizuálních metod
Další názvy: The research of perception of landscape on the base of visual research methods
Autoři: Světlík, Radek
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Funk, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9490
Klíčová slova: krajina;percepce krajiny;participační vizuální metody;photo-elicitation;photovoice;analýza hlavních komponent;shluková analýza;GIS
Klíčová slova v dalším jazyce: landscape;perception of landscape;participatory visual methods;photo-elicitation;photovoice;pricipal component analysis;cluster analysis;GIS
Abstrakt: Hlavním předmětem této bakalářské práce a výzkumu, který byl v rámci ní proveden, je zkoumání konceptu krajiny a krajinné percepce. Cílem výzkumu je zachytit dětskou percepci krajiny v lokalitě obce Lesná u Tachova a přilehlého okolí skrze současnou konceptualizaci krajiny a její percepce, za použití participačních vizuálních metod a následné kvalitativní a kvantitativní analýzy. Základními otázkami, které jsme si kladli byly: Jaká je dětská percepce krajiny? Z čeho je dětská percepce složena? Jaké elementy a vlivy se v dětské percepci objevují? Nasbíraná data, která odpovídají na tyto otázky, byla získána prostřednictvím participační vizuální metody photovoice. Tento fotoexperiment byl realizován s participanty navštěvujícími základní školu v Lesné. Ze souborů fotografií pořízených participanty a jejich komentářů a zpětných reflexí byly sestaveny témata, která se v nich vyskytovala. Data získaná z fotoexperimentu byla taktéž kvantitativně analyzována prostřednictvím shlukové analýzy a analýzy hlavních komponent. Výsledky byly vizualizovány v prostředí GIS.
Abstrakt v dalším jazyce: The main subject of this bachelor thesis and research, which was conducted, is the concept of landscape perception and the concept of landscape itself. The aim of our research is to capture the children's perception of landscape in specific area of Lesná village through the contemporary conceptions of landscape and perception of environment, the methods of visual research and the follow qualitative and quantitative analysis. The fundamental questions that we had asked were: What the children's perception of the landscape is? What does it consist of? What elements and influences are emerging in the children's perception of landscape? Data that answer on these questions were gathered in use of participatory visual method called photovoice. This photo-experiment was realized with participants attending Lesná elementary school. The collection of photos which were taken by participants and their comments and reflections of them were analyzed on topics appearing in photos and comments. Data were also quantitatively analyzed with use of cluster analysis and PCA and visialized in GIS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svetlik_Radek_BP_2013.pdfPlný text práce6,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svetlik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce984,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svetlik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce584,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svetlik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce346,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9490

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.