Název: Pozice těla ženy při sezení se zaměřením na dolní končetiny
Další názvy: Woman's sitting posture with the intention of lower extremities
Autoři: Babická, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Vladimír
Oponent: Friedl, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9502
Klíčová slova: posturika;gender;neverbální komunikace;femininita;emancipace;etiketa
Klíčová slova v dalším jazyce: posturology;gender;non-verbal communication;femininity;emancipation;etiquette
Abstrakt: Mezipohlavní rozdíly se projevují v různých aspektech chování, zvláště v oblasti neverbálních signálů. Většinou nelze určit, do jaké míry jsou podmíněné biologickými rozdíly nebo přijetím kulturních norem. Jedním z takovýchto neverbálních behaviorálních znaků je také způsob sezení. Sezení jako takové je podmíněno kulturně, ale v rámci základního způsobu sezení existují rozdíly mezi muži a ženami. V souvislosti se vznikem bipedie a skrytím pohlavních orgánů ženy došlo ke vzniku různých společenských pravidel, týkajících se uspořádání dolních končetin. Tato pravidla získala symbolický charakter a byla uplatňována zejména ve vztahu k opačnému pohlaví. V současnosti s nástupem snahy o genderovou rovnost a se změnou oblékání, změnila pravidla význam a začala se měnit i poloha dolních končetin ženy při sezení.
Abstrakt v dalším jazyce: Gender differences become evident in various types of behaviour, especially in field of non-verbal signal. Most of them is not possible to specify, how much are they determined biologically or through accepting socialt and cultural norms. One of these non-verbal behavioral sign is way of sitting. Sitting is determined by culture, but in frame of basic way of sitting exit differences between men and women. In connection to appearance of bipedality and hidding female sexual organs, various social rules arised, which was asociated with position of lower extremities. These rules got symbolical meaning and were used mainly in relationship to opposite gender. In present, with effort to make gender equality and with changing of wear, these rules changed their meaning and started to modify position of female lower limbs during sitting.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jirina_Babicka_Bakalarska_prace_2012(4).pdfPlný text práce5,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babicka_posudek vedouciho zari 2013.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babicka_posudek oponenta zari 2013.pdfPosudek oponenta práce914,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Babicka_prubeh obhajoby zari 2013.pdfPrůběh obhajoby práce401,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9502

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.