Název: Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy
Další názvy: Business Process Management with a focus on business cots monitoring
Autoři: Čermochová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Januška, Martin
Oponent: Ircingová, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9505
Klíčová slova: podnikové procesy;náklady;procesní řízení;optimalizace;úspory
Klíčová slova v dalším jazyce: business processes;costs;process management;optimization;savings
Abstrakt: Diplomová práce na téma Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy se zabývá analýzou podnikových procesů konkrétní firmy se sídlem v Plzni. Z těchto procesů jsou vybrány dva a to na základě identifikovaných nedostatků v oblasti řízení nákladů a po domluvě s majitelem firmy. Jedná o procesy ?zpracování nabídek? a ?tvorba plánu montáže?. Práce se více zaměřuje na druhý zmíněný proces, který se snaží zefektivnit pomocí optimalizace tras zakázek. Po představené optimalizaci byly propočteny odhadované roční úspory a vytvořen návod pro firmu na optimalizaci tras pomocí vybrané aplikace. V závěru byla vymezena doporučení pro tuto společnost.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis on Business Process Management with a focus on business cots monitoring? analyses the business Process in specific company based in Pilsen. From these processes are selected two, on the basis of the identified deficiencies in costs-management and after consultation with the owner of the company. It is a process of ?treatment of offers? and ?creation of a assembly plan?. The work focuses more on the second one mentioned process, which tries to streamline by optimization of contracts-routes. After that were calculated estimated annual savings and created instructions for the company to optimize routes using the selected application. At the end have been defined some recommendations for this company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Cermochova.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_cermochova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_cermochova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_cermochova.PDFPrůběh obhajoby práce201,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9505

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.