Title: Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy
Other Titles: Business Process Management with a focus on business cots monitoring
Authors: Čermochová, Petra
Advisor: Januška, Martin
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9505
Keywords: podnikové procesy;náklady;procesní řízení;optimalizace;úspory
Keywords in different language: business processes;costs;process management;optimization;savings
Abstract: Diplomová práce na téma Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy se zabývá analýzou podnikových procesů konkrétní firmy se sídlem v Plzni. Z těchto procesů jsou vybrány dva a to na základě identifikovaných nedostatků v oblasti řízení nákladů a po domluvě s majitelem firmy. Jedná o procesy ?zpracování nabídek? a ?tvorba plánu montáže?. Práce se více zaměřuje na druhý zmíněný proces, který se snaží zefektivnit pomocí optimalizace tras zakázek. Po představené optimalizaci byly propočteny odhadované roční úspory a vytvořen návod pro firmu na optimalizaci tras pomocí vybrané aplikace. V závěru byla vymezena doporučení pro tuto společnost.
Abstract in different language: Diploma thesis on Business Process Management with a focus on business cots monitoring? analyses the business Process in specific company based in Pilsen. From these processes are selected two, on the basis of the identified deficiencies in costs-management and after consultation with the owner of the company. It is a process of ?treatment of offers? and ?creation of a assembly plan?. The work focuses more on the second one mentioned process, which tries to streamline by optimization of contracts-routes. After that were calculated estimated annual savings and created instructions for the company to optimize routes using the selected application. At the end have been defined some recommendations for this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Cermochova.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
DP_cermochova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
DP_cermochova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
DP_cermochova.PDFPrůběh obhajoby práce201,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.