Title: Řízení podnikových procesů se zaměřením na sledování nákladů firmy
Other Titles: Business Process Management with a focus on monitoring costs of the company
Authors: Friedrich, Jiří
Advisor: Januška, Martin
Referee: Ircingová, Jarmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9509
Keywords: proces;teorie omezení;úzké místo;optimalizace;LASSESLSBERGER;výroba keramické dlažby
Keywords in different language: process;theory Of constraints;narrow space;optimization;LASSESLBERGER;production of ceramic tiles
Abstract: Obsahem této diplomové práce je analýza podnikových procesů výrobního závodu, konkrétně výrobního závodu zabývajícího se výrobou keramické dlažby. V textu jsou popisovány čtyři podnikové procesy ve výrobním podniku LASSELSBERGER, s.r.o. Cílem práce bylo identifikovat podnikové procesy, následně je popsat a navrhnout optimalizaci procesu se zaměřením na náklady. Stěžejní část této práce se zabývá analýzou nejsložitějšího procesu a to procesu výroby keramické dlažby. Výstupem z této analýzy je návrh několika konkrétních zlepšení doplněných o ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: The content of this diploma thesis is to analyze the business process in plant, specifically the factory for manufacturing ceramic floor tiles. The text describes four business processes in a manufacturing company LASSELSBERGER, s.r.o. The goal of this thesis was to identify business processes, consequently describe them and design the process?s optimization focusing on costs. The main part of this thesis deals with the analysis of the most complex process, particularly production process of ceramic tiles. The output of this analysis is to design a number of specific improvements complemented by economic evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Friedrich.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
DP_friedrich_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
DP_fridrich_OP.PDFPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
DP_friedrich.PDFPrůběh obhajoby práce147,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9509

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.