Název: Zkoumání sociálního klimatu firmy jako faktoru podmiňujícího výkonnost firmy
Další názvy: Research of the social climate of a company as a factor determining its performance
Autoři: Matějovská, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková, Jana
Oponent: Humlová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9516
Klíčová slova: sociální klima;spokojenost pracovníků;stimulační faktory;výkonnost
Klíčová slova v dalším jazyce: social climate;workforce satisfaction;stimulation factors;performance
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociálního klimatu ve společnosti Kerio Technologies, s. r. o. ve vztahu k její výkonnosti. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola zahrnuje charakteristiku společnosti a jejího podnikatelského prostředí, dosažené výsledky a strategické záměry. Ve druhé kapitole jsou analyzovány výsledky dotazníkového šetření uskutečněného ve společnosti Kerio Technologies, s. r. o. Třetí kapitola je zaměřena na stimulační faktory, které souvisejí se sociálním klimatem a spokojeností zaměstnanců. Poslední kapitola, jež je odezvou na skutečnosti zjištěné prostřednictvím dotazníkového šetření, obsahuje návrh projektu na podporu žádoucího sociálního klimatu ve společnosti ovlivňující její výkonnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the issue of social climate in Kerio Technologies, s. r. o. in relation to its performance. The thesis is divided in four chapters. The first chapter contains the characteristic of the company and its business environment, achieved results and strategic goals. The second chapter analyzes the results of questionnaire survey in the company Kerio Technologies, s. r. o. The third chapter is focused on stimulation factors related to social climate and workforce satisfaction. The last chapter responds to the results of the questionnaire survey and offers a proposal of a project to support desirable social climate to positively influence the performance of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lucie Matejovska, 2013.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_matejovska_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_matejovska_OP.PDFPosudek oponenta práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_matejovska.PDFPrůběh obhajoby práce225,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9516

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.