Title: Vlastnosti věcí v právu významné
Other Titles: Significant features of things in law
Authors: Schejbal, Jan
Advisor: Dostalík, Petr
Referee: Černý, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9557
Keywords: Římské právo;občanské právo;věc;dělení věcí;komparace
Keywords in different language: Roman law;civil law;thing;dividing things;comparison
Abstract: Předmětem této diplomové práce je pojetí věci v římském právu a v moderních občanských zákonících. Prvá část je o věci v římském právu. Druhá kapitola se zabývá věcmi a jejich vlastnostmi dle Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811. Následuje vývoj tohoto institutu ve 20. století, tedy v občanských zákonících z roku 1950 a 1964. Závěrečná kapitola pak rozebírá věc dle nového občanského zákoníku, který nabyde účinnosti v roce 2014.
Abstract in different language: The object of this diploma thesis is the notion of thing in Roman law and modern civil law. The first part is about the thing in Roman law. The second chapter analyzes the properties of things in ABGB of 1811. The following chapters are about progress of this notion in the 20th century, in the Middle Civil Code of 1950 and current Czech law. The last chapter analyzes the thing in accordance with new Civil Code, which will come into effect in 2014.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vlastnosti veci v pravu vyznamne.pdfPlný text práce476,86 kBAdobe PDFView/Open
DP - Schejbal.pdfPosudek vedoucího práce61,95 kBAdobe PDFView/Open
OP - Schejbal.pdfPosudek oponenta práce29,04 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Schejbal.pdfPrůběh obhajoby práce55,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.