Název: Vlastnosti věcí v právu významné
Další názvy: Significant features of things in law
Autoři: Schejbal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Dostalík, Petr
Oponent: Černý, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9557
Klíčová slova: Římské právo;občanské právo;věc;dělení věcí;komparace
Klíčová slova v dalším jazyce: Roman law;civil law;thing;dividing things;comparison
Abstrakt: Předmětem této diplomové práce je pojetí věci v římském právu a v moderních občanských zákonících. Prvá část je o věci v římském právu. Druhá kapitola se zabývá věcmi a jejich vlastnostmi dle Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811. Následuje vývoj tohoto institutu ve 20. století, tedy v občanských zákonících z roku 1950 a 1964. Závěrečná kapitola pak rozebírá věc dle nového občanského zákoníku, který nabyde účinnosti v roce 2014.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this diploma thesis is the notion of thing in Roman law and modern civil law. The first part is about the thing in Roman law. The second chapter analyzes the properties of things in ABGB of 1811. The following chapters are about progress of this notion in the 20th century, in the Middle Civil Code of 1950 and current Czech law. The last chapter analyzes the thing in accordance with new Civil Code, which will come into effect in 2014.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vlastnosti veci v pravu vyznamne.pdfPlný text práce476,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Schejbal.pdfPosudek vedoucího práce61,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Schejbal.pdfPosudek oponenta práce29,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Schejbal.pdfPrůběh obhajoby práce55,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9557

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.