Název: Originární nabytí vlastnictví v právu justiniánském a pozdějších právních úpravách
Další názvy: Original acquisition of property in Justinian law and in later legislation
Autoři: Gvardová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Dostalík, Petr
Oponent: Černý, Miroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9568
Klíčová slova: originární nabývání vlastnictví;nabytí vlastnického práva;Justinián;občanský zákoník;justiniánské právo
Klíčová slova v dalším jazyce: original acquisition of property;acquisition of ownership;Justinián;civil code;justinian law
Abstrakt: Diplomová práce je systematicky rozdělena na dvě velké části, kdy v prvé autor pojednává o době císaře Justiniána a jeho kodifikaci Diegesta seu Pandectae, obecně vymezuje a charakterizuje nabývací způsoby vlastnictví, kdy ve zkratce shrnuje derivativní způsoby nabývání vlastnictví a zbytek části, která je nejrozsáhlejší, je věnován originárním nabývacím způsobům vlastnictví, mezi které je pro účely této práce řazena okupace, nález pokladu, specifikace, smísení a slití, přírůstek, zpracování a nabytí plodů. Výše uvedené instituty jsou v této části vykládány tak, jak je nechal Justinián sepsat v Digestech ve fragmentu 41.1., který byl autorem přeložen a je součástí této práce. V části druhé se autor zaměřil na srovnání římskoprávní úpravy s česko-právním uspořádáním nabývacích způsobů a to s obecným zákoníkem občanský, tzv. středním zákoníkem občanským, současnou právní úpravou a s novým občanským zákoníkem, která byla z důvodu aktuálnosti rozebrána větší měrou.
Abstrakt v dalším jazyce: This Master Degree Thesis is systematically divided into two major parts, where the one deals with the time of Justinian the Emperor and his codification of Diegesta seu Pandectae, it delimits and characterizes title ownership ways in general, where there are to be summed up derivative ways of ownership acquiring briefly and the rest of this part, which is the largest one, is dedicated to originary ownership acquiring ways, where for the purpose of this work, there are to be mentioned occupation, treasure discovery, specification, blending and alloying, growth, fruit processing and gaining. The above mentioned institutes are in this part interpreted in the way, as Justinian had them written down in Digesta in fragment 41.1 and which were translated by the author and which are parts of this work. The other part of this Thesis is to be oriented on comparison of Roman law legislation with Czech law legislation of ownership acquiring way with general Civil Code , that means with middle Civil Code, current legislation and the new Civil Code, which this part focuses on, on the account of its up-to-dateness.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPD) / Theses (DLH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Originarni nabyti vlastnictvi v pravu justinianskem a pozdejsich pravnich upravach_Katerina Gvardova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Gvardova.pdfPosudek vedoucího práce50,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Gvardova.pdfPosudek oponenta práce40,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Gvardova.pdfPrůběh obhajoby práce42,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9568

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.