Název: Čas přítomný v anglickém jazyce - porovnání anglických a českých forem a významů
Další názvy: Semantics and forms of the present tense with regard to their Czech equivalents
Autoři: Kalabzová, Milena
Vedoucí práce/školitel: Petrlíková, Jarmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9604
Klíčová slova: čas přítomný;aspect;vid dokonavý;vid nedokonavý;formy a významy;sémantika
Klíčová slova v dalším jazyce: present tense;aspect;vid perfective;vid imperfective;forms and meanings;semantics
Abstrakt: Tato práce pojednává o Anglickém přítomném čase, jeho formách a významech spolu s formami a významy, které se následně odráží v jazyce českém. Teoretická část se nejprve zabývá syntaktickou a sémantickou funkcí anglického slovesa a jak se tato funkce projevuje a funguje v gramatické kategorii času. Dále je pojednáno o různých pohledech, jak lze na anglický systém časů a tím potažmo i na čas přítomný hledět a jsou také naznačeny možné úhly pohledů, jak lze hledět na anglický vid, který je neodmyslitelnou součásti systému časů v anglickém jazyce. Praktická část zahrnuje 85 ukázek z knihy The Magic Finger od Roalda Dahla a dále 231 ukázek z knihy On Beauty psaná Z. Smithovou.Formálně je přítomný čas překládán do českého jazyka v 94 % pomocí časů, v 6 % bylo sloveso vynecháno. Souhrnně se přítomný čas překládal do českého jazyka 83% časem přítomným, 10 % časem minulým a 1 % časem budoucím. V práci ale byl dál dán zřetel také na časovou sémantiku konkrétních použití v daných anglických podkategorií a to bylo dáno do souvztažnosti k časové sémantice následných překladů do jazyka Českého.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis deals with the semantic and forms of the present tense with regard to their Czech equivalents.The theoretical background focuses on classification of a verb from syntactical and semantic point of view and the relation of these views to the tense system. Tense-aspect system is introduced with the stating of different views on this system in terms of forms and meaning and subsequently on present tense itself.Present tense is described and analyzed in terms of four main subcategories, along with their usages.The results showed that formally English present tense is translated into Czech by 94 % by means of tenses and by 6 % by non verbal construction. Generally English present tense was translated by 83 % by the present tense, by 10 % by the past and by 1 % by the future tense. In the work was taken into consideration not only the formal view but also the semantic of the tenses, both the English and the Czech ones.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Milena Kalabzova Bachelor Thesis.pdfPlný text práce458,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabzova V.pdfPosudek vedoucího práce146,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabzova O.pdfPosudek oponenta práce102,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalabzova P.pdfPrůběh obhajoby práce22,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9604

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.