Title: Komentierte Übersetzung: Texte über Fair trade
Other Titles: Commented translation: Texts about Fair trade
Authors: Hlaváčková, Kateřina
Advisor: Königsmarková, Andrea
Referee: Wagnerová, Marina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9663
Keywords: překlad;překladatelské postupy;kompetence překladatele;substituce;transpozice;fair trade;dětská práce;ženská práva;fairtradová káva
Keywords in different language: translation;translation procedures;competence of a translator;substitution;transposition;fair trade;child labour;women's rights;fairtrade coffee
Abstract: Tato bakalářská práce se nazývá: Komentovaný překlad vybraných textů o fair trade. Cílem této práce bylo vytvořit návrh českého překladu textu. Začátek této práce byl zaměřen na teoretickou část, která se zabývá osobou překladatele, překladatelskými postupy a metodami překladu. K překladu byly vybrány čtyři články, které pojednávají o fair trade. Tyto čtyři texty byly přeloženy do českého jazyka a poté byl následně vytvořen komentář k překladu, který obsahuje makroanalýzu vybraných textů a mikroanalýzu zaměřenou na rovinu tvaroslovnou, slovotvornou, syntaktickou, lexikální a stylistickou. Závěr této práce tvoří pět glosářů obsahující slovní zásobu z vybraných textů o fair trade.
Abstract in different language: The name of This Bachelor Thesis is: Commented translation: texts about fair trade. The aim of this thesis is to create the Czech translation of the text. On the beginning is the theoretical part, which deals with the person of translator, translation procedures and the methodology of translation. For the translation were chosen four articles about fair trade. These four texts were translated into Czech, after it was created a commentary to the translation, which included a macroapproach of the chosen texts and a microapproach, which deals with the formative level, word formation, syntactic level, lexice level and stylistic level. The end of the thesis is created by five glosarries, which include vocabulary of the choosen texts about fair trade.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - K. Hlavackova.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFView/Open
Hlavackova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce182,54 kBJPEGThumbnail
View/Open
Hlavackova - oponent.jpgPosudek oponenta práce634,65 kBJPEGThumbnail
View/Open
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce121,65 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9663

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.