Název: Komentierte Übersetzung: Texte über Fair trade
Další názvy: Commented translation: Texts about Fair trade
Autoři: Hlaváčková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Königsmarková, Andrea
Oponent: Wagnerová, Marina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9663
Klíčová slova: překlad;překladatelské postupy;kompetence překladatele;substituce;transpozice;fair trade;dětská práce;ženská práva;fairtradová káva
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;translation procedures;competence of a translator;substitution;transposition;fair trade;child labour;women's rights;fairtrade coffee
Abstrakt: Tato bakalářská práce se nazývá: Komentovaný překlad vybraných textů o fair trade. Cílem této práce bylo vytvořit návrh českého překladu textu. Začátek této práce byl zaměřen na teoretickou část, která se zabývá osobou překladatele, překladatelskými postupy a metodami překladu. K překladu byly vybrány čtyři články, které pojednávají o fair trade. Tyto čtyři texty byly přeloženy do českého jazyka a poté byl následně vytvořen komentář k překladu, který obsahuje makroanalýzu vybraných textů a mikroanalýzu zaměřenou na rovinu tvaroslovnou, slovotvornou, syntaktickou, lexikální a stylistickou. Závěr této práce tvoří pět glosářů obsahující slovní zásobu z vybraných textů o fair trade.
Abstrakt v dalším jazyce: The name of This Bachelor Thesis is: Commented translation: texts about fair trade. The aim of this thesis is to create the Czech translation of the text. On the beginning is the theoretical part, which deals with the person of translator, translation procedures and the methodology of translation. For the translation were chosen four articles about fair trade. These four texts were translated into Czech, after it was created a commentary to the translation, which included a macroapproach of the chosen texts and a microapproach, which deals with the formative level, word formation, syntactic level, lexice level and stylistic level. The end of the thesis is created by five glosarries, which include vocabulary of the choosen texts about fair trade.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAG) / Bachelor´s works (DGS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - K. Hlavackova.pdfPlný text práce4,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hlavackova - Konigsmarkova.JPGPosudek vedoucího práce182,54 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Hlavackova - oponent.jpgPosudek oponenta práce634,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby.JPGPrůběh obhajoby práce121,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9663

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.