Název: Biocentrismus v ekologické etice
Další názvy: Biocentrism in environmental ethics
Autoři: Rulcová, Klára
Vedoucí práce/školitel: Kratochvíl, Miloš
Oponent: Tománek, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9723
Klíčová slova: biocentrismus;hodnota;ekologická etika;antropocentrismus;preferenční utilitarismus
Klíčová slova v dalším jazyce: biocentrism;value;environmental ethics;anthropocentrism;preference utilitarianism
Abstrakt: Tato práce prezentuje dvě odlišné biocentrické koncepce ekologické etiky. Albert Schweitzer reprezentuje minulost a Peter Singer reprezentuje přítomnost. Autoři vycházejí z odlišných východisek, která implikují různá stanoviska. Oba autoři se shodují, že je nutné změnit myšlení a vnímání lidí pro zachování udržitelnosti Země. Přestože Singer požaduje rovnost životů, tak morální ohledy nejsou u všech stejné. Rozhodujícím faktorem je pro něho schopnost cítit. Schweitzer nečinil rozdílů v mimolidském světě. Hodnotu pro něho měla samotná skutečnost, že něco existuje. Dnešní podobu biocentrismu formuloval Taylor na základě Schweitzerovy úcty k životu k veškerému životu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work presents two different biocentrism concepts of environmental ethics. Albert Schweitzer represents the past and Peter Singer represents the presence. Authors come out of different starting points, which imply different views. Agreement of both authors is in the belief that it is necessary to change the thinking and in perception of the people to maintain the sustainability of the Earth. Although Singer request equality lives, so demands moral considerations are not at all the same. The determining factor is the ability to feel for him. Schweitzer made no difference in the value of the nonhuman world. For him was the very fact that something exists. The present shape of biocentrism formulated Taylor based on Schweitzer's ethics of reverence for all life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce477,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rulcova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFZobrazit/otevřít
Rulcova_Tomanek.rtfPosudek oponenta práce873,83 kBRTFZobrazit/otevřít
Rulcova_Klara.pdfPrůběh obhajoby práce453,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9723

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.