Title: Biocentrismus v ekologické etice
Other Titles: Biocentrism in environmental ethics
Authors: Rulcová, Klára
Advisor: Kratochvíl, Miloš
Referee: Tománek, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9723
Keywords: biocentrismus;hodnota;ekologická etika;antropocentrismus;preferenční utilitarismus
Keywords in different language: biocentrism;value;environmental ethics;anthropocentrism;preference utilitarianism
Abstract: Tato práce prezentuje dvě odlišné biocentrické koncepce ekologické etiky. Albert Schweitzer reprezentuje minulost a Peter Singer reprezentuje přítomnost. Autoři vycházejí z odlišných východisek, která implikují různá stanoviska. Oba autoři se shodují, že je nutné změnit myšlení a vnímání lidí pro zachování udržitelnosti Země. Přestože Singer požaduje rovnost životů, tak morální ohledy nejsou u všech stejné. Rozhodujícím faktorem je pro něho schopnost cítit. Schweitzer nečinil rozdílů v mimolidském světě. Hodnotu pro něho měla samotná skutečnost, že něco existuje. Dnešní podobu biocentrismu formuloval Taylor na základě Schweitzerovy úcty k životu k veškerému životu.
Abstract in different language: This work presents two different biocentrism concepts of environmental ethics. Albert Schweitzer represents the past and Peter Singer represents the presence. Authors come out of different starting points, which imply different views. Agreement of both authors is in the belief that it is necessary to change the thinking and in perception of the people to maintain the sustainability of the Earth. Although Singer request equality lives, so demands moral considerations are not at all the same. The determining factor is the ability to feel for him. Schweitzer made no difference in the value of the nonhuman world. For him was the very fact that something exists. The present shape of biocentrism formulated Taylor based on Schweitzer's ethics of reverence for all life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce477,2 kBAdobe PDFView/Open
Rulcova_Kratochvil.rtfPosudek vedoucího práce2,04 MBRTFView/Open
Rulcova_Tomanek.rtfPosudek oponenta práce873,83 kBRTFView/Open
Rulcova_Klara.pdfPrůběh obhajoby práce453,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.