Title: Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích
Other Titles: Financial derivatives - their pricing and applications in the corporate finance
Authors: Fousová, Jana
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Krechovská, Michaela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9761
Keywords: finanční deriváty;opce;oceňování evropských opcí;binomický model;Black-Scholesův model
Keywords in different language: financial derivatives;option;pricing of european options;binomial model;Black-Scholes model
Abstract: Předložená práce je zaměřena na finanční deriváty, jejich charakteristiku a základní modely jejich oceňování. Důraz je kladen především na charakteristiku a oceňování opčních termínových operací. V teoretické části jsou definovány finanční deriváty, jejich vývoj a klasifikace. Je provedeno rozčlenění derivátů na pevné a opční termínové operace, které je důležité pro určení způsobu ocenění. Praktická část je věnována opčním termínovým operacím, především základním modelům jejich oceňování, a možnostem využití finančních derivátů v podnikových financích.
Abstract in different language: The submitted work is focused on financial derivatives, their characteristics and basic models of their valuation. The focus is primarily on the characteristics and the valuation of futures options operations. In the theoretical part, financial derivatives are defined including, their evolution and classification. A breakdown of derivatives into solid futures and options is carried out, which is important in determining the method of their valuation. The practical part is devoted to futures options operations, particularly their valuation models, and the use of derivatives in corporate finance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fousova_K11N0048P.pdfPlný text práce12,79 MBAdobe PDFView/Open
fousova.PDFPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
fousova0001.PDFPosudek oponenta práce625,53 kBAdobe PDFView/Open
fousova0002.PDFPrůběh obhajoby práce200,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.