Název: Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích
Další názvy: Financial derivatives - their pricing and applications in the corporate finance
Autoři: Fousová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Krechovská, Michaela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9761
Klíčová slova: finanční deriváty;opce;oceňování evropských opcí;binomický model;Black-Scholesův model
Klíčová slova v dalším jazyce: financial derivatives;option;pricing of european options;binomial model;Black-Scholes model
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na finanční deriváty, jejich charakteristiku a základní modely jejich oceňování. Důraz je kladen především na charakteristiku a oceňování opčních termínových operací. V teoretické části jsou definovány finanční deriváty, jejich vývoj a klasifikace. Je provedeno rozčlenění derivátů na pevné a opční termínové operace, které je důležité pro určení způsobu ocenění. Praktická část je věnována opčním termínovým operacím, především základním modelům jejich oceňování, a možnostem využití finančních derivátů v podnikových financích.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted work is focused on financial derivatives, their characteristics and basic models of their valuation. The focus is primarily on the characteristics and the valuation of futures options operations. In the theoretical part, financial derivatives are defined including, their evolution and classification. A breakdown of derivatives into solid futures and options is carried out, which is important in determining the method of their valuation. The practical part is devoted to futures options operations, particularly their valuation models, and the use of derivatives in corporate finance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Fousova_K11N0048P.pdfPlný text práce12,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fousova.PDFPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fousova0001.PDFPosudek oponenta práce625,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fousova0002.PDFPrůběh obhajoby práce200,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.