Title: Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr
Other Titles: Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan
Authors: Neubauerová, Hana
Advisor: Fišerová, Venuše
Referee: Burešová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9800
Keywords: finanční trh;úvěr;bonita;klient
Keywords in different language: financial market;loan;creditworthiness;client
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá posouzením bonity klienta a jeho schopností splatit úvěr. Vychází z teoretické části, kde je nejprve představen finanční trh jako takový, dále je rozebrána problematika úvěrů a leasingu včetně jejich členění a na závěr teoretické části je popsána bonita obecně a její finanční i nefinanční charakteristiky. Praktická část byla zpracována ve společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. a začíná tedy představením této vybrané společnosti, jejích produktů a možných forem financování. Následuje podrobné popsání schvalovacího procesu, jak probíhá od začátku do konce. Dále jsou uvedeny dva praktické příklady obchodních případů odlišných firem. Na závěr jsou shrnuty výsledky schvalovacího procesu u těchto dvou obchodních případů a je také navrženo vlastní doporučení pro firmu UniCredit Leasing CZ, a.s., které by mohlo přispět k vylepšení stávajícího systému.
Abstract in different language: Diploma Thesis is focused on assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan. It begins by theoretical part where is first introduced financial market as such as well as the problems of loans and leasing including the subdivision. At the end of the theoretical part is described in general creditworthiness with its financial and non-financial characteristics. The practical part was processed in UniCredit Leasing CZ, a.s. and begins introduction of the chosen company, its products and the possible forms of financing. Followed by a detailed description of the approval process as it happens from beginning to the end. Below are two practical examples of business cases different companies. The conclusion summarizes the result of the approval process for these two business cases and is also designed its own recommendations for the company UniCredit Leasing CZ, a.s., as that could contribute to improving the current system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neubauerova K12N0038K DP.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
neubaerova.pdfPosudek vedoucího práce621,97 kBAdobe PDFView/Open
neubaerova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce580,46 kBAdobe PDFView/Open
neubaerova.PDFPrůběh obhajoby práce199,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.