Title: Analýza příjmů a výdajů neziskové organizace
Other Titles: Analysis of income and expenditure of non-profit institution
Authors: Nováková, Petra
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Vašíčková, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9801
Keywords: nezisková organizace;příspěvková organizace;speciální školství;příjmy;výdaje
Keywords in different language: non-profit institiution;contributory organisation;special education;incomes;expenditures
Abstract: Cílem této diplomové práce je vymezit pojem neziskových organizací, který není blíže specifikovaný žádným zákonem. Problematika neziskových organizací je značně rozsáhlá, proto se práce v dalších kapitolách orientuje na příspěvkové organizace a školství, zejména speciální školy, pojednává o jejich hospodaření a financování. U těchto organizací jsou jejich příjmy velmi závislé na poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele, které jsou poskytovány na úhradu přímých výdajů spojených s poskytováním hlavní činnosti. Praktická část představuje vybranou neziskovou organizaci, u které byly analyzovány příjmy a výdaje a jejich vypozorované tendence byly promítnuty do potenciálních příležitostí a rizik v blízké budoucnosti. Zároveň byla navržena možná zlepšení.
Abstract in different language: The aim of the diploma work is to define the concept of non-profit institution which is not closely specified by any law. The issue of non-profit institution is quite extensive so in following chapters work focuses on contributory organizations and education, particularly special education and discusses their management and financing. For these organizations their income is highly dependent on subsidies provided from state budget and the budget of the founders which are provided to cover the direct costs associated with the expenditure of the main activities. The practical part introduces selected non-profit organization where is analyzed income and expenditure and where are observed trends reflecting potential opportunities and risks in the close future. Also there are proposed possible improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K10N0122P DP2013.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFView/Open
novakova petra.pdfPosudek vedoucího práce627,95 kBAdobe PDFView/Open
novakova petra.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce643,02 kBAdobe PDFView/Open
novakova petra.PDFPrůběh obhajoby práce247,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9801

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.