Název: Analýza příjmů a výdajů neziskové organizace
Další názvy: Analysis of income and expenditure of non-profit institution
Autoři: Nováková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Vašíčková, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9801
Klíčová slova: nezisková organizace;příspěvková organizace;speciální školství;příjmy;výdaje
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit institiution;contributory organisation;special education;incomes;expenditures
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vymezit pojem neziskových organizací, který není blíže specifikovaný žádným zákonem. Problematika neziskových organizací je značně rozsáhlá, proto se práce v dalších kapitolách orientuje na příspěvkové organizace a školství, zejména speciální školy, pojednává o jejich hospodaření a financování. U těchto organizací jsou jejich příjmy velmi závislé na poskytnutých dotacích ze státního rozpočtu a rozpočtu zřizovatele, které jsou poskytovány na úhradu přímých výdajů spojených s poskytováním hlavní činnosti. Praktická část představuje vybranou neziskovou organizaci, u které byly analyzovány příjmy a výdaje a jejich vypozorované tendence byly promítnuty do potenciálních příležitostí a rizik v blízké budoucnosti. Zároveň byla navržena možná zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the diploma work is to define the concept of non-profit institution which is not closely specified by any law. The issue of non-profit institution is quite extensive so in following chapters work focuses on contributory organizations and education, particularly special education and discusses their management and financing. For these organizations their income is highly dependent on subsidies provided from state budget and the budget of the founders which are provided to cover the direct costs associated with the expenditure of the main activities. The practical part introduces selected non-profit organization where is analyzed income and expenditure and where are observed trends reflecting potential opportunities and risks in the close future. Also there are proposed possible improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K10N0122P DP2013.pdfPlný text práce3,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novakova petra.pdfPosudek vedoucího práce627,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novakova petra.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce643,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novakova petra.PDFPrůběh obhajoby práce247,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9801

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.