Název: Finanční analýza vybraného podniku
Další názvy: The financial analysis of selected company
Autoři: Pučelíková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Löffelmann, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9809
Klíčová slova: finanční analýza;metoda;benchmarking;ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;method;benchmarking;indicators
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. Práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. První část nahlíží na problematiku finanční analýzy z teoretického hlediska. Ve druhé, tj. praktické části práce je nejprve představen zvolený podnik - Západočeské konzumní družstvo Sušice. Poté se již využívá teoretických poznatků, které se aplikují na vybraný podnik. Provedeny jsou všechny běžně používané přístupy pro zhodnocení finančního zdraví společnosti. V závěrečné části práce je provedena komparace vybraných ukazatelů podniku s průměrnými hodnotami v příslušném odvětví. Samotný závěr se zabývá celkových zhodnocením finanční situace podniku. V souvislosti s tímto hodnocením jsou rovněž uvedena určitá doporučení, opatření a možné návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with financial analysis of the selected company. The thesis is divided into two main parts. The first part looks at the issue of financial analysis from a theoretical point. In the second, ie. the practical part is first introduced chosen company - Czech -West Sušice Consumer Cooperative. Afterwards, there are used the theoretical knowledge that is applied to a selected company. There are fulfilled commonly used approaches to assess the financial health of the company. The final part is a comparison of selected indicators of the company with average values in that industry. The conclusion deals with the assessment of its financial situation. In the context of this evaluation there are also given some recommendations, measures and suggestions to improve the current situation in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Lucie Pucelikova.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pucelikova.pdfPosudek vedoucího práce733,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pucelikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce756,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pucelikova.PDFPrůběh obhajoby práce227,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.