Title: Finanční analýza vybraného podniku
Other Titles: The financial analysis of selected company
Authors: Pučelíková, Lucie
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Löffelmann, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9809
Keywords: finanční analýza;metoda;benchmarking;ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;method;benchmarking;indicators
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá finanční analýzou vybraného podniku. Práce je rozdělena do dvou stěžejních částí. První část nahlíží na problematiku finanční analýzy z teoretického hlediska. Ve druhé, tj. praktické části práce je nejprve představen zvolený podnik - Západočeské konzumní družstvo Sušice. Poté se již využívá teoretických poznatků, které se aplikují na vybraný podnik. Provedeny jsou všechny běžně používané přístupy pro zhodnocení finančního zdraví společnosti. V závěrečné části práce je provedena komparace vybraných ukazatelů podniku s průměrnými hodnotami v příslušném odvětví. Samotný závěr se zabývá celkových zhodnocením finanční situace podniku. V souvislosti s tímto hodnocením jsou rovněž uvedena určitá doporučení, opatření a možné návrhy vedoucí ke zlepšení stávající situace ve společnosti.
Abstract in different language: This thesis deals with financial analysis of the selected company. The thesis is divided into two main parts. The first part looks at the issue of financial analysis from a theoretical point. In the second, ie. the practical part is first introduced chosen company - Czech -West Sušice Consumer Cooperative. Afterwards, there are used the theoretical knowledge that is applied to a selected company. There are fulfilled commonly used approaches to assess the financial health of the company. The final part is a comparison of selected indicators of the company with average values in that industry. The conclusion deals with the assessment of its financial situation. In the context of this evaluation there are also given some recommendations, measures and suggestions to improve the current situation in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Lucie Pucelikova.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
pucelikova.pdfPosudek vedoucího práce733,62 kBAdobe PDFView/Open
pucelikova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce756,63 kBAdobe PDFView/Open
pucelikova.PDFPrůběh obhajoby práce227,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.