Název: Diskrétní reprezentace ploch volného tvaru \nl{}v architektonické geometrii
Další názvy: Discrete representations of free-form shapes in architectural geometry
Autoři: Vytisková, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Lávička, Miroslav
Oponent: Tomiczková, Světlana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9836
Klíčová slova: diskrétní plochy volného tvaru;trojúhelníková síť;geodetické sféry;čtyřúhelníková síť;PQ-sítě;šestiúhelníková síť;P-Hex sítě;paralelní sítě;diskrétní ofset;polodiskrétní sítě;D-strip model
Klíčová slova v dalším jazyce: discrete freeform surfaces;triangular mesh;geodetic sphere;quadrilateral mesh;PQ-mesh;hexagonal mesh;P-Hex mesh;parallel meshes;discrete offset;semidiscrete mesh;D-strip model
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na diskrétní plochy volného tvaru a jejich využití v architektonické geometrii. Jsou zde obsaženy různé způsoby, jakými lze aproximovat hladké plochy volného tvaru, za použití sítí s pouze jedním typem stěn. Jedná se konkrétně o trojúhelníkové, čtyřúhelníkové a šestiúhelníkové stěny. Je zde také představen problém paralelních sítí a tzv. polodiskrétních sítí. Druhé zmíněné se skládají ze stěn, které jsou hladké, ale navzájem diskrétně spojeny. Na konci této práce je představen algoritmus zabývající se tvorbou polodiskrétních ploch s předem danými typy stěn. Tento algoritmus se snaží dosáhnout nejmenší možné výsledné ceny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focus on the way how discrete freeform surfaces can be used in architectural geometry. It contains different ways how to approximate smooth freeform surfaces mainly by meshes containing only one type of faces, in particular triangular, quadrilateral and hexagonal faces. It also deals with the problem of parallel meshes and special cases of freeform surfaces called semidicrete. The later consists of faces that are smooth but discretely connected. At the end of this thesis algorithm for creating semidicrete meshes with certain types of faces is introduced. This algorithm tries to reach minimum possible cost.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Diskretni reprezentace ploch volneho tvaru v architektonicke geometrii.pdfPlný text práce9,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Vytiskova.pdfPosudek vedoucího práce200,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Vytiskova.pdfPosudek oponenta práce172,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P-Vytiskova.pdfPrůběh obhajoby práce34,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9836

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.