Title: Spokojenost pacientů s podáváním vstupních informací ve zdravotnickém zařízení
Other Titles: Patient Satisfaction with the Administration of the entry of Information in health Care facilities
Authors: Drtinová, Šárka
Advisor: Muchlová Mühlsteinová, Veronika
Referee: Layerová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9904
Keywords: pacien;spokojenost;zdravotnické zařízení;přijímající proces;zdravotnický pracovník
Keywords in different language: patient;satisfaction;medical facilities;admission process;medical staff
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na vymezení pojmu spokojenost, na její modely a formy zjišťování. Dále popisuje přijímající proces pacienta k hospitalizaci a všechny aspekty, které nástup pacienta k hospitalizaci doprovázejí, jako např. seznámení s právy a povinnostmi pacienta, možnost využití nadstandardních služeb, regulační poplatky, stížnosti atd. Cílem mého průzkumného šetření bylo zjistit míru spokojenosti pacientů s přijímajícím procesem k hospitalizaci a tedy i spokojenost s podáváním infromací.
Abstract in different language: The thesis is focused on demarcation of satisfaction, models of satisfaction and its form of detection. Next, the thesis describes some admission process of patient to hospitalization and all aspects which accompany an onset of patient to hopitalization, form example: datings with the rights and responsibilities of the patient, possibilitiy of using extras services, regulatory fees, complaints, etc. The objective of my exploratory investigation was finding satisfactions rate of patients with the admission process to hospitalization and satisfaction with the reporting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Drtinova.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
Drtinova_vedouci_BP.pdfPosudek vedoucího práce84,74 kBAdobe PDFView/Open
Drtinova_oponent_BP.pdfPosudek oponenta práce89,23 kBAdobe PDFView/Open
Drtinova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce406,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.