Název: Kvalita života nemocného se svalovou dystrofií
Další názvy: The life quality of a patient with muscular dystrophy
Autoři: Galló Čučvarová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Moučková, Miroslava
Oponent: Matscheová, Linda
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9940
Klíčová slova: myopatie;progresivní svalová onemocnění;rehabilitace;kvalita života;nemocný;studium pro tělesně postižené
Klíčová slova v dalším jazyce: myopathy;progressive muscle disease;rehabilitation;quality of life;ill;handicapped people study
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na kvalitu života u nemocných s myopatií. V teoretické části jsem se věnovala rozdělení myopatií dle klasifikace a dále jsem se věnovala léčbě myopatií. Ve druhé části jsem se věnovala kvalitě života a metodám, které se zabývají hodnocením kvality života. Ve výzkumném šetření, jsem se formou polostrukturovaných rozhovorů zabývala otázkami kvality života v tělesné, kognitivní, ekonomické, sociální a osobní oblasti a také byly mapovány problémy týkající se vzdělání těchto pacientů. V závěru výzkumného šetření jsem vyhledala vysoké školy, které nabízejí individuální výukový plán pro tělesně postižené studenty.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I focused on the quality of life at patients with myopathy. The theoretical part I devoted to the divisions of myopathy according to the classification and then to the treatment of myopathy. In the second part I considered the quality of life and methods that deal with the evaluation of the life quality. In my research survey, in the form of semi-structured interviews, I dealt with issues of the life quality in the physical, cognitive, economic, social, and personal areas as well as the problems concerning the education of these patients were mapped. At the end of the research survey I looked for the universities that offer an individual training plan for disabled students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska+prace.pdfPlný text práce580,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gallo Cucvarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce69,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gallo Cucvarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce79,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Gallo_Cucvarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce57,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9940

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.