Title: Kvalita života nemocného se svalovou dystrofií
Other Titles: The life quality of a patient with muscular dystrophy
Authors: Galló Čučvarová, Kateřina
Advisor: Moučková, Miroslava
Referee: Matscheová, Linda
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9940
Keywords: myopatie;progresivní svalová onemocnění;rehabilitace;kvalita života;nemocný;studium pro tělesně postižené
Keywords in different language: myopathy;progressive muscle disease;rehabilitation;quality of life;ill;handicapped people study
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na kvalitu života u nemocných s myopatií. V teoretické části jsem se věnovala rozdělení myopatií dle klasifikace a dále jsem se věnovala léčbě myopatií. Ve druhé části jsem se věnovala kvalitě života a metodám, které se zabývají hodnocením kvality života. Ve výzkumném šetření, jsem se formou polostrukturovaných rozhovorů zabývala otázkami kvality života v tělesné, kognitivní, ekonomické, sociální a osobní oblasti a také byly mapovány problémy týkající se vzdělání těchto pacientů. V závěru výzkumného šetření jsem vyhledala vysoké školy, které nabízejí individuální výukový plán pro tělesně postižené studenty.
Abstract in different language: In my thesis I focused on the quality of life at patients with myopathy. The theoretical part I devoted to the divisions of myopathy according to the classification and then to the treatment of myopathy. In the second part I considered the quality of life and methods that deal with the evaluation of the life quality. In my research survey, in the form of semi-structured interviews, I dealt with issues of the life quality in the physical, cognitive, economic, social, and personal areas as well as the problems concerning the education of these patients were mapped. At the end of the research survey I looked for the universities that offer an individual training plan for disabled students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska+prace.pdfPlný text práce580,23 kBAdobe PDFView/Open
Gallo Cucvarova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce69,98 kBAdobe PDFView/Open
Gallo Cucvarova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce79,9 kBAdobe PDFView/Open
Gallo_Cucvarova_hodnoceni_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce57,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9940

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.