Název: Případová studie pacienta s meningoencefalitidou od počátku nemoci po současnost
Další názvy: Case study of a patient with meningoencephalitis from disease onset to the present
Autoři: Rauscherová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Loudová, Soňa
Oponent: Hrstková, Pavla
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9973
Klíčová slova: meningoencefalitida;diagnostika;komplikace;prevence;případová studie;ošetřovatelský plán;edukace
Klíčová slova v dalším jazyce: meningoencephalitis;diagnostics;complications;prevention;case study;care plans;education
Abstrakt: Anotace Příjmení a jméno: Rauscherová Michaela Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Případová studie pacienta s meningoencefalitidou od počátku nemoci po současnost Vedoucí práce: Mgr. Soňa Loudová Počet stran: číslované: 65 Počet stran: nečíslované (tabulky): 20 Počet příloh: 11 Počet titulů použité literatury: 27 Souhrn: Ve své bakalářské práci se zabývám případovou studií pacienta s meningoencefalitidou. Práci je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teorii je stručně popsána anatomie centrálního nervového systému. Další kapitoly se zaměřují na problematiku zánětlivých onemocnění centrálního nervového systému, jejich diagnostiku a způsob přenosu infekčního agens. Zmiňuji se o možnostech prevence a profylaxe proti infekcím centrální nervové soustavy. Ve druhé polovině práce definuji pojem případová studie a popisuji ošetřovatelský model. V praktické části se zabývám případovou studii konkrétního pacienta od diagnostiky onemocnění po současný stav. Zrealizovala jsem ošetřovatelský a edukační plán. Edukace je směřována na rodinu nemocného.
Abstrakt v dalším jazyce: Annotation Surname and name: Rauscherová Michaela Department: Nursing and Midwifery Title of thesis: Case study of a patient with meningoencephalitis dinase from the beginning to the present day. Consultant: Mgr. Soňa Loudová Number of pages: numbered: 65 Number of pages: unnumbered (tables): 20 Number of appendices: 11 Number of literature items used: 27 Summary: In my bachelor thesis I deal with the case study patient with meningoencephalitis. Labor is dividend into theoretical and practical. The theory is briefly described the anatomy of the central nervous system. Next charter is focused on the issue of inflammatory diseases of the central nervous system, their diagnosis and transmission of infectious agents. Mentions the possibilities of prevention and prophylaxis against infections of the central nervous system. In the sekond half of the definitions of the words describing case studies and nursing models. The practical part deals with case study of specific dinase patient from diagnosis to current position. I realized nursing and educational plan. Education is directed to the family of the patient.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KOS) / Bachelor´s works (DNM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rauscherova BP.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rauschnerova - vedouci bakalarske prace.pdfPosudek vedoucího práce61,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rauscherova - oponent bakalarske prace.pdfPosudek oponenta práce83,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rauscherova_hodnoceni_BP.pdfPrůběh obhajoby práce53,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9973

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.