Název: Možnosti dramatických aktivit v integraci cizinců
Další názvy: The possibily of drama activities in the integration of foreigners
Autoři: Vernerová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Černík, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9997
Klíčová slova: cizinci;integrace;dramatické aktivity;kurzy českého jazyka;sociální služby
Klíčová slova v dalším jazyce: foreigners;integration;drama activities;czech language courses;social services
Abstrakt: Diplomová práce na téma ?Možnosti dramatických aktivit v integraci cizinců? pojednává o znalosti českého jazyka, který je hlavním předpokladem úspěšné integrace, a využití prvků dramatické výchovy při jeho výuce. Teoretická část se zabývá pojmy cizinci, integrace, dramatická výchova a sociální služby. Dále jsou zde popsány kurzy češtiny a neziskové organizace v Plzni, které je poskytují. Praktická část je zaměřena na tři poradny, u kterých se zkoumá průběh kurzů českého jazyka, role sociálního pracovníka při jejich realizaci a způsob využití dramatických aktivit při výuce. Na závěr je navrženo několik cvičení, které mohou sloužit jako inspirace k probíraným tématům a aktivnějšímu zapojení sociálního pracovníka do výuky.
Abstrakt v dalším jazyce: The Diploma thesis ?The possibility of drama activities in the integration of foreigners" is about knowledge of the Czech language as a key prerequisite for a successful integration and the use of drama elements in education. The theoretical part deals with terms as foreigners, integration, drama education and social services. Further, there is a description of Czech language courses provided by non-profit organizations in Pilsen. The research is focused on three centers and examines the process of Czech language courses, the role of a social worker during the realization and the way of using drama activities in teaching. Finally, several exercises are suggested as an inspiration to discussed topics and for more active involvement of social workers in the lectures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Andrea Vernerova.pdfPlný text práce494,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vernerova VP.pdfPosudek vedoucího práce34,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vernerova OP.pdfPosudek oponenta práce41,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vernerova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9997

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.