Název: Tavení elektromagneticky průzařné vsázky v indukční kelímkové peci
Další názvy: Melting of electromagnetically transparent workpiece in induction crusible furnace
Autoři: Macuroski, Živko
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rada, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10088
Klíčová slova: indukční pec;elektromagnetické vlnění;tavení se zbytkem;průzařnost;Maxwellovy rovnice;hloubka vniku
Klíčová slova v dalším jazyce: induction furnace;electromagnetic waves;melting with residue;transparency;Maxwell´s equations;skin depth
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na vyřešení optimálního množství zbytku taveniny, při získání konstantního hodinového množství vsázky. Ohřev je vytvářen v indukční kelímkové peci. Práce je rozdělená do pěti částí. První část je věnována vzniku a dopadu elektromagnetické průzařnosti na železný materiál. V druhé části je popsána metoda ?Tavení se zbytkem?. Další část je věnována analýze přenosu a vzniku tepla při tomto tavení. Následně je určeno optimální množství zbytku taveniny. V závěrečné části jsou zhodnoceny výsledky pro praktické užití.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on solving the optimizing amount of residual melt, at obtain a constant hourly amount of the workpiece. Heat is generated in the induction crucible furnace. Thesis is divided into five parts. The first one is focused on creation and effect of electromagnetic transparency of the ferrous material. Second part describe method of ?Melting with the rest?. Third part is devoted to the analysis of transfer and emergence at heat melting. Next, was determined the optimal amount of residual melt. Last part contains results of evaluated for practical using.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Macuroski_Zivko.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053410_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053410_oponent.pdfPosudek oponenta práce403,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053410_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10088

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.