Název: Vazba v trestním řízení
Další názvy: The bond in prosecution
Autoři: Knotek, Ivan
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Polák, Pravoslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10176
Klíčová slova: vazba;trestní řízení;trestní řád;státní zástupce;soud;policie;přípravné řízení;řízení před soudem;mladistvý;obhájce;pachatel;obviněný;trestní stíhání;zajištění;opatření;dozor;rozhodnutí;usnesení
Klíčová slova v dalším jazyce: binding;criminal procedure;legal code;prosecutors;court;police;pre-trial proceedings;proceedings before the court;juvenile;advocates;offender;accused;prosecution;provision;measure;control;decisions;resolution
Abstrakt: Diplomová práce na téma vazba v trestním řízení. Kapitola první je úvod, zabývá se základními zásadami a mezinárodnímu pohledu. Kapitola druhá obecně vymezuje pojem a účel vazby. Ve třetí kapitole je historický vývoj institutu vazby v československém právu od roku 1945, změny v rozhodování a délky trvání vazby a změny po velké novele trestního řádu. Jádrem kapitoly je kapitola čtvrtá, která obsahuje právní úprava vazby de lege lata a rozbor všech třech důvodů vazby. Kapitola pátá je právní komparatistika se Slovenskem a kapitola šestá je právní úprava vazby de lege ferenda. Sedmá kapitola je závěr a resumé.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis detention in criminal proceedings. Chapter one is an introduction, deals with basic principles and international perspective. Chapter Two generally defines the concept and purpose of the bond. The third chapter is the historical development of ties in the Czechoslovak Institute of Law since 1945, changes in decision-making and the length of detention, and changes to major amendment to the Criminal Code. The core chapter, Chapter Four, which contains binding rules de lege lata and analysis of all three grounds. Chapter Five is a legal Comparative Slovakia and the sixth chapter is binding law de lege ferenda. The seventh chapter is the conclusion and summary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMKA VAZBA.pdfPlný text práce471,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knotek_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce770,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knotek_oponent_Polak.pdfPosudek oponenta práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knotek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce659,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10176

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.