Title: Nahrazení vazby v trestním řízení
Other Titles: Substitute of custody in criminal procedures
Authors: Otavová, Tereza
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10207
Keywords: vazba;lidská svoboda;trestní řízení;substituty vazby;záruka;písemný slib;dohled probačního úředníka;kauce;probační a mediační služba;elektronický monitoring;mladistvý
Keywords in different language: custody;human liberty;criminal procedure;substitutes of custody;garanty;written promise;supervision of probation officer;caution;probation and mediation service;electronic monitoring;adolescence
Abstract: Moje diplomová práce se zabývá problematikou vazby a možnostmi jejího nahrazení, které nabízí současný trestní řád. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole pojednávám všeobecně o institutu vazby. Druhá kapitola obsahuje historický vývoj jednotlivých substitutů vazby. Stěžejním bodem mé práce je kapitola třetí s názvem "právní úprava nahrazení vazby de lege ferenda". Čtvrtá kapitola obsahuje srovnání s právní úpravou vazby a substituty jejího nahrazení na Slovensku. V poslední kapitole se zabývám úvahami de lege ferenda se zaměřením na využití elektronického monitoringu při nahrazení vazby.
Abstract in different language: My thesis deals with the custody and possibilities of its replacement, provided by the current Penal Code. The work is divided into five chapters. In the first chapter I discuss generally about the institute of custody. The second chapter contains the historical development of substitutes custody. The main point of my work is the third chapter, titled "legislation replacing substitutes of custody de lege ferenda". The fourth chapter provides a comparison with the legislation replacing of custody and substitutes of custody in the Slovak Republic. The last chapter deals with the de lege ferenda aimed at the use of electronic monitoring in replacing custody.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nahrazeni vazby v trestnim rizeni.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Otavova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce772,79 kBAdobe PDFView/Open
Otavova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce465,36 kBAdobe PDFView/Open
Otavova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce544,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.