Název: Nahrazení vazby v trestním řízení
Další názvy: Substitute of custody in criminal procedures
Autoři: Otavová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kybic, Petr
Oponent: Stočesová, Simona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10207
Klíčová slova: vazba;lidská svoboda;trestní řízení;substituty vazby;záruka;písemný slib;dohled probačního úředníka;kauce;probační a mediační služba;elektronický monitoring;mladistvý
Klíčová slova v dalším jazyce: custody;human liberty;criminal procedure;substitutes of custody;garanty;written promise;supervision of probation officer;caution;probation and mediation service;electronic monitoring;adolescence
Abstrakt: Moje diplomová práce se zabývá problematikou vazby a možnostmi jejího nahrazení, které nabízí současný trestní řád. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole pojednávám všeobecně o institutu vazby. Druhá kapitola obsahuje historický vývoj jednotlivých substitutů vazby. Stěžejním bodem mé práce je kapitola třetí s názvem "právní úprava nahrazení vazby de lege ferenda". Čtvrtá kapitola obsahuje srovnání s právní úpravou vazby a substituty jejího nahrazení na Slovensku. V poslední kapitole se zabývám úvahami de lege ferenda se zaměřením na využití elektronického monitoringu při nahrazení vazby.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with the custody and possibilities of its replacement, provided by the current Penal Code. The work is divided into five chapters. In the first chapter I discuss generally about the institute of custody. The second chapter contains the historical development of substitutes custody. The main point of my work is the third chapter, titled "legislation replacing substitutes of custody de lege ferenda". The fourth chapter provides a comparison with the legislation replacing of custody and substitutes of custody in the Slovak Republic. The last chapter deals with the de lege ferenda aimed at the use of electronic monitoring in replacing custody.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nahrazeni vazby v trestnim rizeni.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otavova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce772,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otavova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce465,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Otavova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce544,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.