Název: Možnosti archeologického poznání čs. opevnění z 30. let 20. století - Orlické hory
Další názvy: The possibilities of research of Czechoslovak fortifications from the 1930s - Orlické hory
Autoři: Žďárek, Šimon
Vedoucí práce/školitel: Rak, Michal
Likovský, Jakub
Oponent: Funk, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10278
Klíčová slova: 2. světová válka;lehké opevnění;polní opevnění;těžké opevnění;výzkum;zákop
Klíčová slova v dalším jazyce: 2. world war;border fortification;field fortifications;heavy fortification;research;trenches
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je na vybrané lokalitě učinit pokus o interpretaci pohraničních československých polních opevnění z 30. let 20. století. Lokalita se nachází v blízkosti Rokytnice v Orlických horách. Výzkum byl založen na nedestruktivní archeologii, kde terén byl zkoumán na základě povrchového průzkumu. Bylo zde objeveno více jak 50 objektů. Všechny objekty jsou zahrnuty v přiložené databázi. Na základě příslušných pramenů byla také provedena typologie vybraných objektů polního opevnění. V práci je zpracována také řada poznatků o stavbách lehkého a těžkého opevnění včetně jejich současného využití.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is to attempt to interpret the Czechoslovak border fortifications field from 1930s on the selected location. The location is situated close to Rokytnice v Orlických horách. The research was based on non-destructive archeology, where the terrain was studied based on the surface survey. There was discovered more than fifty objects. All objects are included in the attached database. On the basis of relevant sources was also made typology of selected objects field fortifications. In this work is also handled a number of findings about the construction of light and heavy fortifications, including their current use.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAR) / Bachelor´s works (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Simon Zdarek.pdfPlný text práce6,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdarek_Rak_VP.pdfPosudek vedoucího práce582,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdarek_Funk_OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdarek.pdfPrůběh obhajoby práce98,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.