Title: Možnosti archeologického poznání čs. opevnění z 30. let 20. století - Orlické hory
Other Titles: The possibilities of research of Czechoslovak fortifications from the 1930s - Orlické hory
Authors: Žďárek, Šimon
Advisor: Rak, Michal
Likovský, Jakub
Referee: Funk, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10278
Keywords: 2. světová válka;lehké opevnění;polní opevnění;těžké opevnění;výzkum;zákop
Keywords in different language: 2. world war;border fortification;field fortifications;heavy fortification;research;trenches
Abstract: Cílem této bakalářské práce je na vybrané lokalitě učinit pokus o interpretaci pohraničních československých polních opevnění z 30. let 20. století. Lokalita se nachází v blízkosti Rokytnice v Orlických horách. Výzkum byl založen na nedestruktivní archeologii, kde terén byl zkoumán na základě povrchového průzkumu. Bylo zde objeveno více jak 50 objektů. Všechny objekty jsou zahrnuty v přiložené databázi. Na základě příslušných pramenů byla také provedena typologie vybraných objektů polního opevnění. V práci je zpracována také řada poznatků o stavbách lehkého a těžkého opevnění včetně jejich současného využití.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to attempt to interpret the Czechoslovak border fortifications field from 1930s on the selected location. The location is situated close to Rokytnice v Orlických horách. The research was based on non-destructive archeology, where the terrain was studied based on the surface survey. There was discovered more than fifty objects. All objects are included in the attached database. On the basis of relevant sources was also made typology of selected objects field fortifications. In this work is also handled a number of findings about the construction of light and heavy fortifications, including their current use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Simon Zdarek.pdfPlný text práce6,17 MBAdobe PDFView/Open
Zdarek_Rak_VP.pdfPosudek vedoucího práce582,52 kBAdobe PDFView/Open
Zdarek_Funk_OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Zdarek.pdfPrůběh obhajoby práce98,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.