Title: Morfologická charakteristika jmen v publikaci. Straky Z Táborské knihy černé
Other Titles: The Morphological Characteristics of Nouns, Adjectives and Pronouns in The Tabor's Book of Crime
Authors: Shestakova, Anastasiya
Advisor: Pasáčková, Eva
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10346
Keywords: černé knihy;období humanismu;vývoj spisovného jazyka;lidový jazyk;substantiva;adjektiva;pronomina
Keywords in different language: books of crime;period of humanism;evolution of written language;vernacular language;nouns;adjectives;pronouns
Abstract: Tato práce je věnována morfologické analýze jmen v Táborské knize černé. Její základ tvoří předpoklad, že texty vyznání obsahují prvky lidového jazyka 16.-17. století. Pro ověření této myšlenky byl proveden rozbor substantiv, adjektiv a pronomin ve vybraných vyznáních - ze začátku, z prostřední části a z konce tohoto souboru textů. Výsledkem analýzy jsou jednotlivé odchylky jmenných tvarů lišící se od soudobé normy spisovné češtiny. Jedná se především o doklady konkurence genitivu a akuzativu, zvláštnosti vývoje kategorií životnosti a neživotnosti a příklady nadbytečného použití zájmen. Rozbor jmen v Táborské knize černé částečně reprezentuje lidový jazyk doby, v které tato vyznání byla zapsána.
Abstract in different language: This Bachelor work concerns the morphological characteristics of nouns, adjectives and pronouns in the Tabor's book of crime. It is based on the hypothesis that the texts of declarations include the elements of vernacular language of the 16th17th centuries. For the verification of this idea we analyzed these parts of speech in some declarations - from the beginning, from the middle and from the end of the book of crime. The results of the analysis are particular forms, which are different from the contemporary norm of the written Czech language. Primarily there are evidences of the competition genitive and accusative case, the unusual cases of the evolution of animacy and examples of redundant use of pronouns. This analysis partially represents the vernacular language of the period, when the declarations were written.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPNEW2.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
shestakova_pasackova.pdfPosudek vedoucího práce397,14 kBAdobe PDFView/Open
shestakova_chylova.pdfPosudek oponenta práce238,81 kBAdobe PDFView/Open
shestakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce161,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10346

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.