Název: Morfologická charakteristika jmen v publikaci. Straky Z Táborské knihy černé
Další názvy: The Morphological Characteristics of Nouns, Adjectives and Pronouns in The Tabor's Book of Crime
Autoři: Shestakova, Anastasiya
Vedoucí práce/školitel: Pasáčková, Eva
Oponent: Chýlová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10346
Klíčová slova: černé knihy;období humanismu;vývoj spisovného jazyka;lidový jazyk;substantiva;adjektiva;pronomina
Klíčová slova v dalším jazyce: books of crime;period of humanism;evolution of written language;vernacular language;nouns;adjectives;pronouns
Abstrakt: Tato práce je věnována morfologické analýze jmen v Táborské knize černé. Její základ tvoří předpoklad, že texty vyznání obsahují prvky lidového jazyka 16.-17. století. Pro ověření této myšlenky byl proveden rozbor substantiv, adjektiv a pronomin ve vybraných vyznáních - ze začátku, z prostřední části a z konce tohoto souboru textů. Výsledkem analýzy jsou jednotlivé odchylky jmenných tvarů lišící se od soudobé normy spisovné češtiny. Jedná se především o doklady konkurence genitivu a akuzativu, zvláštnosti vývoje kategorií životnosti a neživotnosti a příklady nadbytečného použití zájmen. Rozbor jmen v Táborské knize černé částečně reprezentuje lidový jazyk doby, v které tato vyznání byla zapsána.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor work concerns the morphological characteristics of nouns, adjectives and pronouns in the Tabor's book of crime. It is based on the hypothesis that the texts of declarations include the elements of vernacular language of the 16th17th centuries. For the verification of this idea we analyzed these parts of speech in some declarations - from the beginning, from the middle and from the end of the book of crime. The results of the analysis are particular forms, which are different from the contemporary norm of the written Czech language. Primarily there are evidences of the competition genitive and accusative case, the unusual cases of the evolution of animacy and examples of redundant use of pronouns. This analysis partially represents the vernacular language of the period, when the declarations were written.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BPNEW2.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
shestakova_pasackova.pdfPosudek vedoucího práce397,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
shestakova_chylova.pdfPosudek oponenta práce238,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
shestakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce161,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10346

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.