Název: Využití dramatické výchovy ve výuce jazyků pro studenty se specifickými poruchami učení
Další názvy: Using Creative Drama with Language Learners with Special Learning Needs
Autoři: Batlová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Klečková, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10536
Klíčová slova: dramatická výchova;anglický jazyk;specifické poruchy učení;ADHD;výuka jazyků;dyslexie;dysgrafie;dysortografie;metoda;technika;žák
Klíčová slova v dalším jazyce: creative drama;english language;special learning needs;ADHD;language learning;dyslexia;dysgraphia;dysorthography;method;technique;learner
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o využití metod dramatické výchovy při výuce angličtiny u žáků se specifickými poruchami učení a syndromem ADHD. Hlavním cílem bylo vytvořit a odučit pět hodin angličtiny, které byly založeny na metodách dramatické výchovy, sledovat žáky a zanalyzovat jejich vývoj pomocí pozorovacích listů, které byly vyplněny samotnými žáky, učitelem a pozorujícím učitelem. Hlavní výsledky byly vyhodnoceny skrze pozorování dvou žáků Lindy a Jáchyma, kteří byli vybráni pro jejich specifické poruchy - byli to nejslabší žáci a nejevili téměř žádný zájem o učení. Výsledky prokázaly, že metody dramatické výchovy ovlivnily hlavně kooperativní a komunikativní kompetence žáků a také pomohly ke zvýšení zájmu o výuku anglického jazyka a podpořily jejich aktivitu v hodinách angličtiny.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the use of creative drama methods as the tool for teaching English language to learners with special learning needs and ADHD syndrome. The aim was to create and teach five English lessons based on creative drama, observe two weak learners and analysed their progress through observation tasks, which were filled in by the learners and by the teacher - observer. The results support the idea that creative drama influences the co-operative and communicative competences. It increased the learners' interest in learning English language and supported their engagement during the English lessons.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace pdf.pdfPlný text práce561,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batlova V.pdfPosudek vedoucího práce80,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batlova O.pdfPosudek oponenta práce93,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Batlova P.pdfPrůběh obhajoby práce39,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10536

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.