Název: Výuka slovní zásoby pomocí příběhů v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Další názvy: Teaching vocabulary through stories in English lesson in primary school
Autoři: Vacková, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Hurtová, Danuše
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10563
Klíčová slova: Slovní zásoba;příběh;vyprávění;1. stupeň základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: Vocabulary;story;storytelling;primary school
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá zaváděním nové slovní zásoby pomocí příběhů v hodinách anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Práce poskytuje základní informace o žákovi na prvním stupni ZŠ a popisuje specifika vyučování anglického jazyka s oporou o Rámcový vzdělávací program. Dále charakterizuje termín slovní zásoba, a blíže popisuje její první výukovou fázi ? prezentaci. V neposlední řadě vyzdvihuje význam užití příběhů ve výuce anglického jazyka. Praktická část blíže seznamuje se zvolenými metodami výzkumu, kterými v tomto případě byli experiment a dotazník. Výsledky jsou znázorněny pomocí grafů a opatřeny komentářem.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is concerned with implementing new vocabulary through stories narrated in English lessons in primary schools. The thesis gives basic information regarding pupils of lower primary school and describes specifics of teaching English on the background of RVP (Framework Education Programme). The work also elaborates on what is meant by vocabulary and further specifies its first part ? presentation. Finally, the thesis argues why it is important to use stories in English lessons. The practical part includes closer look on chosen research methods, which were in this case an experiment and a questionnaire. Results are illustrated in graphs and have their own commentaries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAN)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
konecna verze diplomove prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martykanova V.pdfPosudek vedoucího práce122,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martykanova O.pdfPosudek oponenta práce105,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Martykanova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/10563

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.