Title: Výuka slovní zásoby pomocí příběhů v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Teaching vocabulary through stories in English lesson in primary school
Authors: Vacková, Eliška
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10563
Keywords: Slovní zásoba;příběh;vyprávění;1. stupeň základní školy
Keywords in different language: Vocabulary;story;storytelling;primary school
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zaváděním nové slovní zásoby pomocí příběhů v hodinách anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Práce poskytuje základní informace o žákovi na prvním stupni ZŠ a popisuje specifika vyučování anglického jazyka s oporou o Rámcový vzdělávací program. Dále charakterizuje termín slovní zásoba, a blíže popisuje její první výukovou fázi ? prezentaci. V neposlední řadě vyzdvihuje význam užití příběhů ve výuce anglického jazyka. Praktická část blíže seznamuje se zvolenými metodami výzkumu, kterými v tomto případě byli experiment a dotazník. Výsledky jsou znázorněny pomocí grafů a opatřeny komentářem.
Abstract in different language: The diploma thesis is concerned with implementing new vocabulary through stories narrated in English lessons in primary schools. The thesis gives basic information regarding pupils of lower primary school and describes specifics of teaching English on the background of RVP (Framework Education Programme). The work also elaborates on what is meant by vocabulary and further specifies its first part ? presentation. Finally, the thesis argues why it is important to use stories in English lessons. The practical part includes closer look on chosen research methods, which were in this case an experiment and a questionnaire. Results are illustrated in graphs and have their own commentaries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
konecna verze diplomove prace.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Martykanova V.pdfPosudek vedoucího práce122,95 kBAdobe PDFView/Open
Martykanova O.pdfPosudek oponenta práce105,55 kBAdobe PDFView/Open
Martykanova P.pdfPrůběh obhajoby práce36,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.