Title: Distanční kurz Ajax
Other Titles: Distance learning course Ajax
Authors: Landsman, Vlastimil
Advisor: Vrbík, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10577
Keywords: Ajax;JavaScript;DOM;HTML;XHTML;XML;HTML5;CSS;DHTML;jQuery;Google Charts
Keywords in different language: Ajax;JavaScript;DOM;HTML;XHTML;XML;HTML5;CSS;DHTML;jQuery;Google Charts
Abstract: Zadáním diplomové práce bylo vytvořit distanční kurz pro výuku AJAXu. Materiál obsahuje vhodné studijní články a odpovídající cvičení a příklady. V kurzu je preferováno praktické ověřování dovedností nad teoretickými znalostmi. Mým úkolem bylo vytvořit kvalitní výukový materiál dodržující současné webové standardy a konvence pro studenty, kteří již mají předchozí zkušenosti s tvorbou webových aplikací. Díky kurzu studenti získají dovednosti potřebné k tvorbě vysoce interaktivních webových AJAX aplikací. Současně jsem se snažil, aby studenti dostali ucelený přehled problematiky AJAX technologií a budoucích směrech jejího vývoje. Hlavní část diplomové práce popisuje stručný obsah kurzu, kde jsem chtěl nastínit strukturu studijních článků a připojených aktivit. Velkou část jsem věnoval jak inovacím v editoru zdrojového kódu, tak i způsobu grafického zobrazení článků s cílem, aby práce s distančním kurzem byla pro studenty co nejkomfortnější. Doufám, že vytvořený distanční kurz AJAXu bude aplikovatelný nejen pro výuku studentů na vysokých školách, ale i pro veřejnost s hlubším zájmem o moderní webové technologie.
Abstract in different language: By entering this thesis was to create a distance learning course for learning AJAX. Material includes suitable Study articles and appropriate exercises and examples. The course preferred practical skills over verification of theoretical knowledge. My task was to create high quality educational material observing the current web standards and conventions for students who have prior experience in creating web applications. Thanks to the course, students will gain the skills needed to create highly interactive AJAX web applications. At the same time I tried to make students get a comprehensive overview of AJAX technology issues and future directions of its development. The main part of the thesis describes a brief synopsis of the course where I wanted to outline the structure of the study cells and associated activities. The great part is devoted to innovation in the source code editor, and graphic way of displaying articles in order to work with the distance of the course was for students as comfortable. Hope to establish distance learning course AJAX is applicable not only to teach students at universities, but also to the public with a deeper interest in modern web technologies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ajax.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Landsman_DP_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce811,36 kBAdobe PDFView/Open
Landsman - opon..pdfPosudek oponenta práce241,3 kBAdobe PDFView/Open
Ladsman - prot..pdfPrůběh obhajoby práce40,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10577

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.