Název: Možnosti protidrogové prevence na základních školách
Další názvy: The options of drug prevention at primary schools
Autoři: Doskočilová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12021
Klíčová slova: prevence;drogy;děti;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: prevention;drugs;children;primary school
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možnostmi protidrogové prevence na základních školách. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V úvodu teoretické části jsou definovány základní pojmy z oblasti protidrogové prevence. Následující kapitola se věnuje obsahu prevence z hlediska věku. Dále jsou popsány základní dokumenty primární prevence ve škole, legislativa prevence a organizace prevence na základních školách, která se zaměřuje na cílové skupiny primární prevence ve škole. Cílem praktické části bylo vytvoření výukového preventivního bloku, na jehož začátku žáci vyplňovali dotazník, který zjišťoval jejich postoje k drogové problematice. Na konci výukového preventivního bloku byl žákům rozdán didaktický test, který se zaměřil na to, jaké informace žákům výukový blok přinesl a zároveň jaké mají vědomosti v oblasti prevence drogových závislostí. Získaná data jsou zpracována do grafů. Konec diplomové práce tvoří vyhodnocení a závěr včetně resumé a příloh.
Abstrakt v dalším jazyce: This final thesis is focused on possibilities of anti-drug prevention at primary schools. The thesis is divided into theoretical and practical part. In an introduction of the theoretical part are defined basic terms from the area of anti-drug prevention. The following chapter is focused on a content of prevention from the point of view of age. There are also described basic documents of the primary prevention in school, legislation of prevetion and organization of prevention in the primary schools, which is focused on target groups or primary preventiv in the school. The aim of practical part was creating educational preventive program, in which the schoolchildren were filling in questionnaires which found out their attitudes to the problems about drugs. In the end of educational preventive program was given to the schoolchildren didactical test which was focused on the informatik that were gained due to educational program and at the same moment on their knowledge in the area abut prevention of the drug obsessions. The extracted data are made in charts. The end of the thesis consists of evaluation and conclusion including abstract and attachments.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Doskocilova.pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doskocilova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce424,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doskocilova - oponent.pdfPosudek oponenta práce354,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doskocilova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce91,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12021

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.