Název: Demokratický deficit Evropské unie a možnosti jeho řešení
Další názvy: The democratic deficit of the European Union and its possible solutions
Autoři: Pekariková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Strnadová, Lenka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12743
Klíčová slova: demokratický deficit;Evropská unie;institucionální struktura;Lisabonská smlouva
Klíčová slova v dalším jazyce: democratic deficit;European union;institutional structure;Lisbon treaty
Abstrakt: Práce je zaměřena na problematiku demokratického deficitu EU, což je označení, kterým akademici označili nízkou legitimitu evropských institucí. Existuje mnoho přístupů, jakým lze demokratický deficit vnímat a existují také dva tábory akademiků - jedni myšlenku demokratického deficitu podporují, druzí ji odmítají a tvrdí, že pokud budeme EU vnímat jako mezinárodní organizace a ne jako národní stát, tak se jedná o legitimního aktéra. Dále zmiňuji politickou debatu, ve které se evropští politici snažili naléz řešení problému spojeného s demokratickým deficitem. Tímto řešením měla být Lisabonská smlouva, která přináší dílčí změny v institucionálním systému EU. Cílem práce je prostřednictvím analýzy jednotlivých institucí EU posoudit zda Lisabonská smlouva přispěla ke zvýšení legitimity EU.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on the democratic deficit of the EU, which is the name by which academics have marked the low legitimacy of the European institutions. There are many approaches which reflect democratic deficit, and there are two camps of scholars who study situation in the EU - one part of them support the thought of democratic deficit and others reject it, arguing that if we perceive the EU as an international organization and not as a nation state, so it is a legitimate actor. I also wrote about the political debate, in which European politicians are trying to find solutions to the problem of democratic deficit. This solution should be the Lisbon Treaty, which implements partial changes in the institutional system of the EU. The aim is through the analysis of individual EU institutions to assess whether the Lisbon Treaty has contributed to increase the legitimacy of the EU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Demokraticky deficit BP.pdfPlný text práce820,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pekarikova_bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce595,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pekarikova_OPO.docxPosudek oponenta práce44,17 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pekarikova.pdfPrůběh obhajoby práce521,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12743

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.