Title: Rozpad Mali? - možné příčiny a následky
Other Titles: Disintegration of Mali? - possible reasons and consequenses
Authors: Vlasák, Ondřej
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Záhořík, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12777
Keywords: Mali;Tuaregové;Azawad;slabý stát;rozpadlý stát
Keywords in different language: Mali;Tuaregs;Azawad;weak state;failing state
Abstract: Má práce je rozdělena do několika částí, přičemž v první se budu věnovat teorii slabého státu. Budu zde vycházet z odborných publikací známých autorů věnujících se tomuto tématu, a sice z děl R. Rotberga, R. Jacksona nebo docentky Šárky Waisové. Budu také hovořit o příčinách a důsledcích rozpadu, rovněž se budu zabývat škálou Failed States Index. Zmíním kdo Failed State Index založil a popíši kritéria, podle nichž se zde hodnotí. Na závěr popíši vývoj, posun a současnou situaci Mali na tomto žebříčku stability. V druhé kapitole se zaměřím na historii. Pro správné porozumění je třeba začít již v předkoloniálním období, na které bude navazovat francouzská kolonizace. Následovat bude vývoj země od 60. let 20. století až po přechod k demokracii v 90. letech. Zde popíši nejvýznamnější osobnosti a události té doby, které velmi ovlivnily malijskou historii i dnešní směřování země. Vzniku samostatného státního útvaru na severu Mali se bude věnovat třetí kapitola, kterou otevřu popisem politické, sociální a etnické situace v zemi před vznikem Azawadu, abych mohl osvětlit události vedoucí ke konfliktu a rozpadu státu. Dalším krokem bude deskripce vzniku Azawadu a jeho fungování, přelévání moci uvnitř nového státního útvaru, včetně dopadů vzniku tohoto nového státního území na obyvatele severních regionů. Je nutné reflektovat i situaci po relativním utišení konfliktu, a proto se budu v předposlední kapitole věnovat volbám z roku 2013, jak prezidentským, tak i parlamentním. Zmíním zde jednotlivé kandidáty, jejich šance na úspěch i jejich volební kampaně, vyústění voleb a tvorbu koalic v parlamentu. Mírová jednání mezi Tuaregy a vládou, která se odehrála v létě 2013 a peacekeepingové aktivity OSN, budou rovněž součástí této kapitoly. V poslední kapitole rozeberu příčiny a důsledky rozpadu státního aparátu. Budu se přitom opírat o teoretický základ zmíněný v první kapitole. Mezi příčiny zařadím špatnou ekonomickou situaci, korupci, dlouho trvající etnické napětí a vzestup islamistických organizací. Za důsledky označím mezinárodní intervenci, migraci obyvatelstva a šíření extrémismu v celém regionu. Má práce se bude především opírat o odborné články a zahraniční periodika. Přehledovou publikací zachycující dějiny Mali nabízí kniha Stručné dějiny států: Mali. Důležité jsou pro tuto práci také texty B. Lecocqa publikované především v odborných časopisech, v nichž se autor zabývá problematikou Azawadu. Nedílnou součástí budou i zprávy mezinárodních organizací jako Human Rights Watch, nebo informace poskytované renomovanými světovými médii, jako BBC nebo Reuters. Čerpat informace budu i z blízkovýchodních médií jako například Aljazeera.
Abstract in different language: This bachelor thesis is a case study with a goal to present a causes and consequences of disintegration of Mali. My work is going to deal with colonial history, dictatorship era, transition to democracy and the ethnic and religous conflicts. Mali is a typical example of a country with colonial history whose transition to democracy was not managed well. I will focus on the theory of weak state in the first part of my thesis. I will define weak state and the criteria which have to be met. I will also describe causes and consequences of failed states. I will apply these facts in description of the historical development of the country. The second part will be dedicated to history. I will start with historical roots of the country in the period before the French colonization. This part will be followed with the colonial period and the development in the 20th century, like the transition to democracy and most important events and personalities. The origin of Azawad will be a topic of following chapter, which will be opened with a description of the economical and social situation in the country before the origin of Azawad. Afterwards the origin itself will be described with the development after the conflict. In the next chapter I will mention the course of presidential and parlamentary election. I will describe candidates and present their strategy. Peacekeeping mission and the peace treaty with Tuaregs will also be presented in this chapter. The last chapter will pay attention to causes and concequences of disintegration of Mali. Bad economical conditions, corruption, long lasting ethnic tension and expansion of the radical islamic organizations will be classified as causes. On the other hand, the international intervention, migration and spreading of extremism in the region will be classified as results. Research shows that Mali has been a weak state since gaining independence. The period of dictatorship pushed the country in to the spiral of economical and social tension. The growing acitvity of islamic organizations, the permanent economical crisis and Tuareg rebelions caused together disintegration of Mali in 2012.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opravdu posledni verze!!!!.pdfPlný text práce665,1 kBAdobe PDFView/Open
Vlasak_op.docxPosudek vedoucího práce44,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vlasak_ved.docPosudek oponenta práce44,75 kBMicrosoft WordView/Open
Vlasak.pdfPrůběh obhajoby práce352,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.