Title: Negativní volební kampaň v prezidentských volbách 2013
Other Titles: Negative electoral campaign for the presidential elections in 2013
Authors: Mudra, Jan
Advisor: Rosůlek, Přemysl
Referee: Lupták Burzová, Petra
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12791
Keywords: negativní kampaň;negativní reklama;prezidentské volby;politická kultura;český politický systém
Keywords in different language: negative campaign;negative advertising;presidential elections;political culture;czech political system
Abstract: Bakalářská práce nazvaná Negativní volební kampaň v prezidentských volbách 2013 pojednává o negativních kampaních jednotlivých kandidátů na prezidenta České republiky jako o specifickém prvku politického marketingu. Cílem bakalářské práce je zmapovat použité konkrétní negativní prvky předvolební kampaně kandidátů na úřad prezidenta České republiky a ověřit jaké strategie negativní kampaně, dle typologie Kathleen Hall Jamieson, byly použity a implementovány do prostředí české kampaně při prezidentských volbách 2013. Práce se dělí do dvou hlavních částí. V první teoretické části je definován a představen vývoj politického marketingu, jeden z klíčových teoretických modelů a vývoj negativní kampaně v USA, jakožto kolébce vzniku této disciplíny. V první části práce je dále představen rozdílný pohled odborníků na fenomén negativní kampaně jako prvek, který mobilizuje respektive demobilizuje voličský elektorát. Teoretická část je zakončena kapitolou o problematice zákonné regulace negativní politické reklamy. Druhá praktická část je již zaměřena na samotnou první přímou volbu prezidenta ČR. V první kapitole je představena proměna této volby a postavení hlavy státu v politickém systému České republiky. Poté jsou již rozebrány kampaně jednotlivých kandidátů na úřad prezidenta před prvním kolem a zaměření se na negativní kampaň před kolem druhým. Závěr práce představuje důležitý prvek pro demokracii obecně, a to vliv třetích stran a občanských iniciativ a problémy, s kterými se potýká politická kultura v České republice dnes.
Abstract in different language: The bachelor thesis titled Negative electoral campaign for the presidential elections in 2013 deals with negative campaigns of the individual candidates for President of the Czech Republic as a specific element of political marketing. The aim of the bachelor thesis is to cover particular negative elements used in the electoral campaign of the candidates for the office of the President of the Czech Republic, and to verify which strategies of negative campaign, according to the typology by Kathleen Hall Jamieson, were used and implemented into the environment of the Czech campaign for the presidential elections in 2013. The thesis is divided into two main parts. The first theoretical part defines and introduces the development of political marketing, one of the key theoretical models, and the development of negative campaign in the USA as the place of origin of this discipline. Further in the first part of the thesis, different views of experts on the phenomenon of negative campaign as an element which mobilizes or demobilizes the voters are introduced. The theoretical part is concluded with the chapter on the issues of legal regulation of negative political advertising. The second practical part is focused on the first direct election of the President of the Czech Republic. In the first chapter, the transformation of this election is introduced, together with the position of the head of state in the political system of the Czech Republic. Then the campaigns of the individual candidates for the office of the President of the Czech Republic before the first round are analysed, and further the thesis focuses on the negative campaign before the second round. The conclusion of the thesis represents an important element for the democracy in general, namely the influence of third parties and citizens´ initiatives, and problems faced by the political culture in the Czech Republic today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
mudra_ved.docxPosudek vedoucího práce44,18 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Mudra_opo.docxPosudek oponenta práce32,52 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Mudra.pdfPrůběh obhajoby práce329,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12791

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.