Název: Populární geopolitika - historický vývoj a zhodnocení současné situace a trendů ve Spojených státech amerických
Další názvy: Popular Geopolitics - historical development and evaluation of current situation and trends in the USA
Autoři: Hostýnek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Mišterová, Ivona
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12793
Klíčová slova: klasická geopolitika;kritická geopolitika;populární geopolitika;Kapitán Amerika;přehled čtenáře;James Bond;Dixie Chicks;Volání povinnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: traditional geopolitics;critical geopolitics;popular geopolitics;Captain America;Reader's Digest;James Bond;Dixie Chicks;Call of Duty
Abstrakt: Tato práce analyzuje jeden z nejnovějších podoborů kritické geopolitiky - populární geopolitiku - a na celkem pěti případových studiích aplikuje její současný teoretický rámec, přičemž v některých ohledech poukazuje na jeho nedostatky a zasazuje se o větší akademickou pozornost a širší paradigmatickou reevaluaci celého podoboru. V první části je stručně nastíněn vývoj klasických, a v pozdější části i kritických, geopolitických teorií, jejich nejvýznamnější představitelé a dobový kontext. V druhé části jsou pak podrobně představeny jednotlivé případové studie a aplikovány koncepty z předcházející kapitoly. V samotném závěru jsou shrnuta nejvýznamnější zjištění a také je nastíněn současný střet mezi zastánci klasické a kritické geopolitiky a také analytický rozkol uvnitř teoretiků populární geopolitiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis thoroughly analyzes one of the latest subsets of critical geopolitics - popular geopolitics - and applies its current theoretical framework to a total amount of five case studies. It also hints at its apparent defficiencies in certain aspects, argues for higher academic attention and makes an ultimate case for a wider reevaluation of the entire subdiscipline. The first chapter briefly explores the turbulent development of traditional, and what was later dubbed critical, theories of geopolitics, introduces the most significant theorists and contextualizes their works. The second chapter encompasses the individual case studies and employs various concepts and postulations from the previous chapter. The conclusion summarizes our most important findings and elucidates the contemporary clash of traditional and critical geopolitics and an ongoing analytical struggle among popular geopoliticians.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarskaprace_Hostynek_2014.pdfPlný text práce21,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hostynek_ved.docxPosudek vedoucího práce39,4 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hostynek_OPO_MV-BAS_Bc.docxPosudek oponenta práce40,4 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Hostynek.pdfPrůběh obhajoby práce319,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12793

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.