Title: Populární geopolitika - historický vývoj a zhodnocení současné situace a trendů ve Spojených státech amerických
Other Titles: Popular Geopolitics - historical development and evaluation of current situation and trends in the USA
Authors: Hostýnek, Tomáš
Advisor: Mišterová, Ivona
Referee: Šanc, David
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12793
Keywords: klasická geopolitika;kritická geopolitika;populární geopolitika;Kapitán Amerika;přehled čtenáře;James Bond;Dixie Chicks;Volání povinnosti
Keywords in different language: traditional geopolitics;critical geopolitics;popular geopolitics;Captain America;Reader's Digest;James Bond;Dixie Chicks;Call of Duty
Abstract: Tato práce analyzuje jeden z nejnovějších podoborů kritické geopolitiky - populární geopolitiku - a na celkem pěti případových studiích aplikuje její současný teoretický rámec, přičemž v některých ohledech poukazuje na jeho nedostatky a zasazuje se o větší akademickou pozornost a širší paradigmatickou reevaluaci celého podoboru. V první části je stručně nastíněn vývoj klasických, a v pozdější části i kritických, geopolitických teorií, jejich nejvýznamnější představitelé a dobový kontext. V druhé části jsou pak podrobně představeny jednotlivé případové studie a aplikovány koncepty z předcházející kapitoly. V samotném závěru jsou shrnuta nejvýznamnější zjištění a také je nastíněn současný střet mezi zastánci klasické a kritické geopolitiky a také analytický rozkol uvnitř teoretiků populární geopolitiky.
Abstract in different language: This bachelor's thesis thoroughly analyzes one of the latest subsets of critical geopolitics - popular geopolitics - and applies its current theoretical framework to a total amount of five case studies. It also hints at its apparent defficiencies in certain aspects, argues for higher academic attention and makes an ultimate case for a wider reevaluation of the entire subdiscipline. The first chapter briefly explores the turbulent development of traditional, and what was later dubbed critical, theories of geopolitics, introduces the most significant theorists and contextualizes their works. The second chapter encompasses the individual case studies and employs various concepts and postulations from the previous chapter. The conclusion summarizes our most important findings and elucidates the contemporary clash of traditional and critical geopolitics and an ongoing analytical struggle among popular geopoliticians.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarskaprace_Hostynek_2014.pdfPlný text práce21,42 MBAdobe PDFView/Open
Hostynek_ved.docxPosudek vedoucího práce39,4 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hostynek_OPO_MV-BAS_Bc.docxPosudek oponenta práce40,4 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hostynek.pdfPrůběh obhajoby práce319,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12793

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.