Title: Motoricko-funkční příprava začínajících a mírně pokročilých tanečníků (videoprogram)
Other Titles: Motoric-functional training for beginners and lower intermediate dancers (videoprogram)
Authors: Tegiová, Hana
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12870
Keywords: motoricko-funkční příprava;začátečníci a mírně pokročilí;tanec
Keywords in different language: motor-functional training;beginners and intermediates;dance
Abstract: Diplomová práce formou videoprogramu je zaměřena na motoricko-funkční přípravu začínajících a mírně pokročilých tanečníků. Videoprogram slouží jako vizuální pomůcka pro lepší představu o tanečním pohybu. Práce je zaměřena na tance latinsko-americké. Videoprogram je pro větší přehlednost rozdělen do šesti kapitol- stejně jako teoretická část- na základě rozvoje šesti nejdůležitějších koordinačních schopností v tanečním sportu, které řadíme do motoricko-funkční přípravy. Kapitoly ve videoprogramu jsou řazeny od jednodušších - základních až po specifické schopnosti pro taneční sport. Schopnosti rovíjené v kapitolách: rytmické schopnosti, rovnováhové schopnosti, rotační schopnosti, orientační schopnosti, obratnostní schopnosti a správné taneční držení těla. Každá kapitola obsahuje několik cvičení, která jsou řazena postupně od jednoduchých cvičení až po složitější.
Abstract in different language: This thesis form video program focuses on motor-functional training for beginners and intermediates dancers. Video program serves as a visual aid for a better idea of dance movement. This work focuses on Latin-American dances. Video program is for greater clarity divided into six chapters-as well as the theoretical part-based development of six major coordination skills in dance sport, which belong to motor-functional training. The first chapter is the development of rhythmic skills, followed equilibrium, rotation, orientation and dexterity skills, final chapter consists of proper dance posture. The chapters are arranged in the video program from simpler - basic to specific skills for dance sport.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hana Tegiova_2014.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
TEGIOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce158,75 kBAdobe PDFView/Open
TEGIOVA OP.pdfPosudek oponenta práce164,5 kBAdobe PDFView/Open
TEGIOVA.pdfPrůběh obhajoby práce45,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.