Title: Ragby jako součást školní tělesné výchovy na středních školách
Other Titles: Rugby as a part of school physical education on high schools
Authors: Slavík, Antonín
Advisor: Charvát, Luboš
Valach, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12873
Keywords: ragby;školní tělesná výchova;střední škola
Keywords in different language: rugby;school physical education;high school
Abstract: Za téma své práce jsem si vybral ragby, protože je to pro mne velice zajímavý sport, který aktivně hraji. Je to sport všestranný, který klade důraz na všeobecnou zdatnost jedince dávajícího bez výhrad celou svou osobnost ve prospěch kolektivu družstva. První (teoretická) část práce je zaměřena na seznámení s hrou ragby, její historií a současnou podobou ve světě i u nás, podstatou hry a jejími základními pravidly. Druhá (praktická) část je zaměřena na práci s mládeží na střední škole. Obsahuje ukázkové hodiny tělesné výchovy na téma ragby, které se dají použít na středních školách. Věřím, že tato práce může svým způsobem pomoci propagaci a popularizaci ragby a zároveň přinese dostatek informací lidem, kteří se o ragby zajímají a chtěli by se této krásné hře aktivně věnovat.
Abstract in different language: I chose rugby as the topic of my thesis because it is an interesting sport that I actively play myself. It is a versatile sport that places emphasis on general fitness of individual who gives his entire personality in favour of the team. The first (theoretical) part is focused on inroducing the game of rugby, its history and current forms worldwide and locally, the essence of the game and its basic rules. The second (practical) part is focused on work with the youth at high schools. It includes sample lessons of physical education on the subject of rugby, which can be used at high schools. I believe that this thesis can help promote and popularize rugby and it will generate enough information for people who are interested in rugby and would like to actively participate in the sport.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Antonin Slavik.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
SLAVIK VP.pdfPosudek vedoucího práce126,42 kBAdobe PDFView/Open
SLAVIK OP.pdfPosudek oponenta práce191,96 kBAdobe PDFView/Open
SLAVIK.pdfPrůběh obhajoby práce47,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.