Title: Stavební povolení
Other Titles: Building permit
Authors: Suchoňová, Veronika
Advisor: Stejskal, Vojtěch
Referee: Šimka, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13168
Keywords: stavební povolení;stavební úřad;žádost o stavební povolení;stavební činnosti;dotčené orgány;stavební zákon;správní řád
Keywords in different language: building permit;building authority;application for a building permit;construction activities;authorities concerned;building act;administrative procedure
Abstract: Diplomová práce s názvem stavební povolení poukazuje na problematiku získání a realizaci stavebního povolení. Nejdůležitější a podstatnou část práce představuje sanotný popis procesu získání stavebního povolení od počátečního vyplnění žádosti včetně příloh až po kladné či záporné úřední vyjádření stavebního úřadu k příslušné žádosti. Nedílnou součástí je vysvětlení základních pojmů a seznámení se subjekty vyskytujícími se v procesu stavebního povolení společně s historickým vývojem a právní úpravou stavebního zákona.
Abstract in different language: The thesis titled building permits highlights the problem of obstaining a building permit implementation. The most important and essential part of the work itself is a description of the process of obtaining a building permit from the initial completed application and attachments to the positive or negative official statement from the building office for an application. An integral part of the explanation of basic concepts and familiarity with entities occurring in the process of building permit, together with the historical development and regulation of the Building Act.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE 2.pdfPlný text práce722,11 kBAdobe PDFView/Open
DP-Suchonova-Stejskal.pdfPosudek vedoucího práce790,69 kBAdobe PDFView/Open
DP-Suchonova-Simka.pdfPosudek oponenta práce555,29 kBAdobe PDFView/Open
DP-Suchonova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce600,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.