Title: Meze volební kampaně v ČR
Other Titles: Limits of election campaign in the Czech Republic
Authors: Šedivcová, Tereza
Advisor: Vostrá, Zuzana
Referee: Pezl, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13710
Keywords: volební kampaň;agitace;politická strana;politické hnutí;kandidát;volby;volební zákon
Keywords in different language: election campaign;agitate;political party;political movement;nominee;election;election law
Abstract: Diplomová práce pojednává o vymezení volební kampaně v právních předpisech České republiky. Udává především ucelený pohled na volební kampaň jako celku. Hlavní metoda této práce je analýza účinných právních předpisů, které regulují volební kampaň. V práci je využita kompilace odborných názorů a judikatury. Prvním hlediskem, kterým se práce zabývá, je vymezení definice pojmu z pohledu odborné literatury, zákonné úpravy a nálezu Ústavního soudu. Nemalou měrou se práce zabývá postavením jednotlivých subjektů jak z pozice aktivního činitele, tak z pozice pasivního příjemce. Součástí je i financování volební kampaně, formy a vývojové fáze. Podstatná část práce je zaměřena na zakotvení volební kampaně v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a v jednotlivých právních předpisech, které tuto problematiku přímo regulují nebo se jí jen zprostředkovaně dotýkají. Dále se diplomová práce zbývá právní ochranou při porušování zákona v průběhu volební kampaně. Součástí práce je i charakteristika prezidentské volební kampaně, která byla nově zakotvena ústavním zákonem v roce 2012. Poslední část diplomové práce se zabývá pohledem do soudní praxe. V této části je práce zaměřena na nejzajímavější a nejspornější momenty prostřednictvím judikatury ve věcech volební kampaně.
Abstract in different language: Delimitation of the election campaign in the Czech Republic legislation is the theme of my diploma work. This thesis especially gives comprehensive view to the complex election campaign. Analysis of the legislation that control electioneering is the main practice of the thesis. There is compilation of the expert opinions and practice of the courts in the thesis. The first viewpoint in the thesis is definition of concept by the expert literature, laws regulation and decision of the Constitutional Court. The thesis deals with position of individual subjects status from active as passive recipient view no less too. The financing, forms and development stage of the election campaign are the thesis parts too. A fundamental part targets the embedding election campaign to the Czech Republic Constitution, the Declaration of Basic Rights and elementary laws rules that are related to and control this problems. The next is legal protection against law-breaking during election campaign. The characteristic of presidential election campaign which was enacted by constitutional law in 2012 is the part of this thesis. The last part views to the judiciary practice. There are the most interesting and the most controversial moments in election campaign by practice of the courts in this part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Tereza_Sedivcova_2014.pdfPlný text práce732,4 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova HO.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Sedivcova PE.pdfPosudek oponenta práce597,72 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce456,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.