Title: Úroveň psychomotorických a pohybových dovedností na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The level psychomotor and motor skills at first grade elementary school
Authors: Lávičková, Alena
Advisor: Honzíková, Jarmila
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13747
Keywords: specifické poruchy učení a chování;umění a kultura;zdraví;Člověka a svět práce;mladší školní věk;senzomotorický rozvoj;psychomotorický rozvoj;papír;práce s papírem;člověk
Keywords in different language: specific learning and behaviour disabilities;art and culture;health;Man and world of work;junior school age;sensorimotor development;psychomotor development;paper;working with paper;human
Abstract: Téma diplomové práce je " Úroveň psychomotorických a pohybových dovedností na 1. stupni ZŠ." V úvodu se zabývá specifickými poruchami učení a chování žáků základních škol. Ve vzdělávacím programu základních škol je probírána struktura a časová dotace ve vzdělávacích oblastech - umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce. Další část je zaměřena na mladší školní věk a senzomotorický a psychomotorický vývoj dětí této věkové skupiny. Motorický vývoj dětí v běžných třídách a ve třídách pro žáky s poruchami učení a chování je porovnáván s využitím jednoduchých testů. Závěrečná část je zaměřena na práci s papírem. Nejdříve je popsána výroba papíru a pak je začleněna práce s papírem do pracovních činností u dětí mladšího školního věku. Nakonec je přidán soubor pracovních námětů pro práci s papírem na základní škole, jako metodický materiál pro učitele.
Abstract in different language: The topic of this Thesis is " The level psychomotor and motor skills at first grade elementary school." In the introduction it deals with specific learning and behaviour disabilities of pupils in primary schools. In the curriculum of primary schools is discussed structure and time allocation in the educational areas - arts and culture, human and health, man and the world of work. The next part focuses on junior school age and sensorimotor and psychomotor development of children in this age group. The motor development of children in ordinary classrooms and classrooms for pupils with learning and behavior disabilities is compared using simple tests. The final part is targeted to work with paper. At first is described the production of paper and then is integrated the work with paper in work activities for junior school age children. Finally is added a set of working ideas for working with paper in primary schools as a teachers guidance document.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace-Lavickova.pdfPlný text práce15,92 MBAdobe PDFView/Open
Lavickova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce114,36 kBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Lavickova.pdfPosudek oponenta práce54,49 kBAdobe PDFView/Open
Lavickova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce43,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.