Název: Pohřby válečníků v mezikulturní perspektivě
Další názvy: Cross-cultural research: The burials of warriors
Autoři: Ovský, Přemysl
Vedoucí práce/školitel: Sosna, Daniel
Oponent: Galeta, Patrik
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14264
Klíčová slova: srovnávací studie;pohřby;válečnictví;válečníci;pre-státní společnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: comparison;burials;warfare;warriors;pre-state societies
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na pohřby válečníků v pre-státních společnostech v Africe, Severní i Jižní Americe a v Oceánii. Cílem této práce bylo zjistit, pomocí komparativní metody, jaká je variabilita pohřebních rituálů u pre-státních společností a na základě variability artefaktů, vkládaných do hrobu válečníků, najít vztah mezi symbolickou a praktickou rovinou pohřbů. Vzorek 15 společností byl vybrán výlučně na základě etnografických zdrojů z elektronické databáze HRAF. Úvod práce je věnován krátkému pohledu do historie válečnictví a následně zmapování počátků a vývoje prvních zbraní a historickému vývoji válečnictví. Zároveň je představen i stručný úvod do studia pohřebních praktik. Závěr bakalářské práce je věnován výsledkům srovnávacího výzkumu, které ukazují, že ačkoliv jsou pohřební rituály napříč zkoumanými společnostmi velmi odlišné, dají se najít společné znaky. Jedním tímto znakem je snaha ostatních bojovníků přinést svého padlého druha zpět domů a umožnit tak jeho řádný pohřeb, druhým společným znakem je vkládání skutečných zbraní, které sloužily svému majiteli, do jeho hrobu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis presents a cross-culture research of burials of warriors in pre-state societies in Africa, North and South America and Oceania. The aim of this bachelor thesis was to find out the differencies between funerals in pre-state societies and the variability of artefacts put into the grave and thereby find out the relation between symbolical and practical aspect of burials. The sample of 15 societies comes only from the ethnological sources in the Human Realtions Area Files. The introduction of this bachelor thesis deals with history of study of warfare and with origins of weapons and history of war, as well as introduction of study of burial practices. The conclusion of this bachelor thesis shows that despite the differencies between the investigated societies we can find some common points: one of them is the weapon put into the grave which used to be the real weapon used by the warrior. The second point is that the worriors usually try to carry the body (or at least a part of it) back home to be possible to perform a proper funeral.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Ovsky_Premysl.pdfPlný text práce513,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ovsky_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ovsky_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ovsky_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce372,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14264

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.