Název: Právo národů na sebeurčení : teoretické ukotvení problému
Další názvy: Rights of peoples to self-determination : thoretical frame
Autoři: Kačírek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bahenský, František
Oponent: Lupták Burzová, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14278
Klíčová slova: právo národů na sebeurčení;národ;nacionalismus;stát;Ernest Gellner;Československo;1. světová válka;pařížská mírová konference
Klíčová slova v dalším jazyce: rights of peoples to self-determination;nation;nationalism;state;Ernest Gellner;Czechoslovakia;first world war;paris peace conference
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl popsat jakým způsobem docházelo v Evropě ke vzniku moderních národů, jejich tendenci k vlastnímu sebeurčení a realizaci ve vlastním státě. Hlavní důraz je zde kladen na modernizační teorii vzniku národů a nacionalismu a jednoho z jejích čelních představitelů Ernesta Gellnera. Dále pak také na popis podmínek pro vznik národních hnutí jako nositelů národní myšlenky. Druhá část této práce se pak věnuje příkladu využití práva na sebeurčení v období 1. světové války a to příkladu vzniku samostatného československého státu. Zde popisuji průběh jeho boje za vlastní sebeurčení v průběhu války a těsně po ní, včetně jeho působení na pařížské mírové konferenci, kde byl koncept práva národů na sebeurčení poprvé použit jako legitimní politický princip.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe the formation of modern nations in Europe, their tendency to self-determination and self-realization in their own state. In the first part of the thesis the emphasis is mainly on the modernisation theory of the nations and nationalism (here, the author relies mainly on the work of one of the leading representatives of this theory Ernest Gellner). The first part also describes the conditions necessary for the emergence of national movements as bearers of the national idea. The second part of the thesis deals with a specific example of the use of the right to self-determination, which is the formation of the independent Czechoslovak state. Here, the author describes the course of the struggle of the nascent Czechoslovak state for their own self-determination during the First World War and just after it, including its participation in the Paris Peace Conference, where the concept of the right of nations to self-determination was first used as a legitimate political principle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Jan_Kacirek.pdfPlný text práce526,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacirek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce600,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacirek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce804,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kacirek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce402,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.