Název: Slepé vývojové větve v evoluci člověka, jejich rozpoznávání ve fosilním záznamu a vztah k evolučním principům
Další názvy: Dead-end lineages in hominin evolution: their recognition in the fossil record and their relationship to evolutionary principles.
Autoři: Konečný, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Friedl, Lukáš
Oponent: Brůžek, Jaroslav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14294
Klíčová slova: evoluce člověka;taxonomie homininů;datování fosilního záznamu;vymírání druhů;Paranthropus;neandertálci;změna klimatu;životní prostředí;paleogenetika člověka;kultura
Klíčová slova v dalším jazyce: anthropogenesis;hominin taxonomy;dating of fossil record;extinction;Paranthropus;neanderthals;climate change;environment;human paleogenetics;culture
Abstrakt: Stěžejním tématem této práce je identifikovat možné příčiny vyhynutí některých homininních druhů ve světle nových objevů. Na základě literární rešerše odborných textů jsou nejprve představeny některé modely fylogenetického stromu homininů. Hlavní část této práce se zabývá rodem Paranthropus a druhem Homo neanderthalensis, přičemž předkládá přehled současných a nedávných výzkumů, které mají souvislost s identifikováním možných příčin jejich vyhynutí. V závěrečné části se práce zabývá názory na význam kulturních projevů člověka v evolučním soupeření s jinými druhy.
Abstrakt v dalším jazyce: The central topic of this thesis is the identification of possible causes of the extinction of some hominine species in the light of new discoveries. Based on a review of academic publications, some models of the hominine phylogenetic tree are presented. The main part of this paper deals specifically with genus Paranthropus and species Homo neanderthalensis, while it presents an overview of current and most recent research that is relevant for identifying potential causes of their extinction. In the final part this thesis deals with opinions about the importance of cultural expressions of humans in their evolutionary competition with other species.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Konecny_Daniel_BP_2014.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konecny_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce669,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konecny_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Konecny_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce419,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14294

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.