Název: Podniková kultura vybrané společnosti - její role v implementaci strategie
Další názvy: Corporate culture of selected company - its role in implementing the strategy
Autoři: Lafková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14302
Klíčová slova: podniková kultura;strategie;balanced scorecard;šetření;návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: corporate culture;strategy;balanced scorecard;survey;proposal
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá podnikovou kulturou společnosti Nemocnice Ostrov, jinak také NEMOS PLUS, s. r. o. V práci je provedena strategická analýza společnosti, na jejímž základě vyplynuly silné a slabé stránky společnosti. Tyto byly zohledněny při vybírání optimální strategie vhodné k naplňování strategických cílů společnosti. Zvolená strategie byla dále v práci implementována pomocí nástroje Balanced Scorecard a výstupem byly měřítka, cílového hodnoty a akce vedoucí k naplnění cílů všech perspektiv BSC. V další části práce došlo k propojení strategie podniku s podnikovou kulturou pomocí principů firemní kultury společnosti, byla definována žádoucí forma podnikové kultury a poté vyplynuly základní oblasti kultury vhodné pro další zpracování. Tyto oblasti byly doplněny o aspekty získané analýzou interních procesů a podmínek relevantních pro tvorbu žádoucí formy podnikové kultury. provedenou pomocí modelu struktury kultury Edgara Scheina. Základní aspekty a oblasti byly dále zkoumány pomocí dotazníkového šetření a byl zde porovnán žádoucí obsah firemní kultury, založený na představách top managementu a předchozích analýzách, se stavem podnikové kultury aktuálním a reálným. Zjištěné slabé stránky firemní kultury byly předmětem pro sestavení návrhů k formování stávající podnikové kultury blíže k žádoucímu stavu. Silné stránky společnost při implementaci těchto návrhů podpoří.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis focuses on the organizational culture of Nemocnie Ostrov (Ostrov Hospital), also referred to as NEMOS PLUS, s.r.o. The thesis includes a strategic analysis of the company which revealed its strengths and weaknesses. These were incorporated in the selection of an optimal strategy suitable for the fulfillment of corporate strategic goals. The selected strategy has been further implemented in the study using the Balanced Scorecard approach which produced a series of measures, target values and action plans needed for the accomplishment of objectives of all BSC perspectives. The next part of the thesis connects the corporate strategy with the corporate culture using the company's own principles of corporate culture, defines the desired form of corporate culture and identifies basic areas suitable for additional processing. These areas were supplemented with aspects emerging from the analysis of internal processes and conditions relevant for the design of the desired form of corporate culture by employing Edgar Schein's organizational culture model. The basic aspects and areas were then further analyzed with the application of a questionnaire survey allowing for a comparison of the desired status based on the vision of top management and prior analysis with the recent and actual state of corporate culture. The revealed weaknesses formed the basis for a proposed reformation of the current corporate culture towards the desired state. The strengths of the company will support the implementation of the proposals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lafkova_2014.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_lafkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce603,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_lafkova_OP.pdfPosudek oponenta práce614,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lafkova.PDFPrůběh obhajoby práce805,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14302

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.