Název: Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku
Další názvy: Efficiency evaluation of company personnel policy
Autoři: Veselá, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Jermář, Milan
Oponent: Egerová, Dana
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14333
Klíčová slova: lidský kapitál;personální práce;řízení lidských zdrojů;strategický cíl;perspektiva potenciálu;efektivnost;výkonnost
Klíčová slova v dalším jazyce: human resources;personnel work;management of human resources;strategic goal;perspective of potential;efficiency;successful performance
Abstrakt: Předložená diplomová práce na téma Hodnocení efektivnosti personální politiky podniku je věnována problematice řízení lidských zdrojů a personálním procesům ve společnosti Elitex Nepomuk a.s. Cílem práce je zhodnotit efektivnost personální práce a posoudit připravenost interního potenciálu pro naplnění strategických cílů a vize společnosti. Na základě analýzy interních procesů se zaměřením na lidský kapitál a provedeného výzkumu byla vyhodnocena slabá místa v oblasti personálních procesů společnosti. V další části jsou navrženy konkrétní cíle, které by měl management lidských zdrojů sledovat. Závěr práce se zabývá návrhy opatření, jež by měla zajistit eliminaci zjištěných nedostatků, dále zvýšit efektivnost řízení lidských zdrojů a výkonnost lidského kapitálu tak, aby byly dosaženy veškeré strategické cíle podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my diploma thesis is called Efficiency evaluation of company personnel policy. The thesis deals with management of human resources and personnel processes in the company Elitex Nepomuk a.s. The aim of this work is to consider efficiency of personnel work and preparedness of internal potential in order to pass the strategic goals and the idea of company. Based on the analysis of internal processes with focus on human resources and the way of making research, the limiting factors were founded in the area of personnel processes of the company. Concrete targets are determined in other part. These targets should correspond with management of human resources. Possible solutions and suggestions how to achieve of founded problems elimination, increase of human resources efficient management and increase of human performance efficiency in order to achieve all strategic goals of the company are mentioned in the conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Vesela.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_vesela_VP.PDFPosudek vedoucího práce592,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_vesela_OP.PDFPosudek oponenta práce574,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vesela.PDFPrůběh obhajoby práce198,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14333

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.