Title: Počátky české reformace a jejich reflexe v díle Jana Husa
Other Titles: The beginning of the Czech Reformation and its reflection in the work of Jan Hus
Authors: Bělohlávek, Jaroslav
Advisor: Demjančuková, Dagmar
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14539
Keywords: církev;společnost;vzdělanost;avignonské zajetí;schizma;hereze;Konrád Waldhauser;Jan Milíč z Kroměříže;Matěj z Janova;Jan Hus;Karel IV.;Václav IV.;reformace;Čechy
Keywords in different language: church;society;education;avignon captivity;schism;heresy;Conrad Waldhauser;John Milic of Kroměříž;Matthew of Janov;John Hus;Charles IV.;Wenceslas IV.;reformation;Bohemia
Abstract: Předkládaná práce seznamuje s počátky české reformace v širších souvislostech. Pozornost je věnována stavu společnosti, církve, vzdělání a zbožnosti. Samostatné kapitoly pojednávají o "avignonském zajetí" a papežském schizmatu, středověkých herezích a jejich vlivu na české prostředí. Práce se dále zaměřuje na Konráda Waldhausera, Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova a další významné osobnosti vymezeného období. Samostatná část pojednává o Janu Husovi, jeho životě a díle. Dále je zmíněn vztah české reformace a husitství.
Abstract in different language: The presented thesis introduces the beginnings of Czech Reformation in a wider context. Attention is paid to the state of society, church, education and piety. Separate chapters deal with the "Avignon captivity" and the Papal Schism, medieval heresies and their impact on the Czech environment. The thesis also focuses on Conrad Waldhauser, John Milic of Kroměříž, Matthew of Janov and other important figures in the specified period. A separate section deals with the John Hus, his life and work. It is also mentioned the relationship of Czech Reformation and Hussitism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BelohlavekJ - Diplomova prace.pdfPlný text práce506,74 kBAdobe PDFView/Open
belohlavek_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce180,88 kBAdobe PDFView/Open
belohlavek_stark.pdfPosudek oponenta práce117,31 kBAdobe PDFView/Open
O_belohlavek.pdfPrůběh obhajoby práce79,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.