Název: Kosovská otázka na stránkách českého tisku na konci 20. století
Další názvy: The Kosovo issue in the Czech press in the end of 20th century
Autoři: Kořínková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Bahenský, František
Oponent: Profant, Martin
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14543
Klíčová slova: Jugoslávie;Srbsko;Kosovo;etnikum;válka v Kosovu;NATO;OSN;český tisk
Klíčová slova v dalším jazyce: Yugoslavia;Serbia;Kosovo;ethnic;war in Kosovo;ethnic cleansing;NATO;UN;czech press
Abstrakt: Diplomová práce se zaobírá tématem kosovské krize na konci 20. století. Práce popisuje zásadní momenty v srbsko - albánském soužití na území srbského, resp. jugoslávského státu, které vedly k vypuknutí kosovského konfliktu na konci 20. století. Jádrem diplomové práce je analýza vybraného českého tisku v období války v Kosovu. Práce zkoumá, jakým způsobem byla česká veřejnost informována o kosovské válce, hledá podobnosti a odlišnosti v jednotlivých zdrojích. Práce navíc sleduje vývoj války v Kosovu z historického hlediska a to víceméně na denní bázi.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the theme of the Kosovo crisis in the late 20th century. This work describes the crucial moments of Serbian - Albanian coexistence on the territory of Serbia, respectively Yugoslav state, which led to the outbreak of the Kosovo conflict in the late 20th century. The core of thesis is an analysis of selected czech press during the war in Kosovo. The thesis examines how the czech public was informed about the Kosovo War, thesis is looking for similarities and differences in individual sources. It follows the development of the Kosovo war from a historical point of view, more or less on a daily basis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Korinkova Veronika.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korinkova posudek.docxPosudek vedoucího práce46,55 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
korinkova_profant.pdfPosudek oponenta práce234,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O_korinkova.pdfPrůběh obhajoby práce92,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14543

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.