Title: Kosovská otázka na stránkách českého tisku na konci 20. století
Other Titles: The Kosovo issue in the Czech press in the end of 20th century
Authors: Kořínková, Veronika
Advisor: Bahenský, František
Referee: Profant, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14543
Keywords: Jugoslávie;Srbsko;Kosovo;etnikum;válka v Kosovu;NATO;OSN;český tisk
Keywords in different language: Yugoslavia;Serbia;Kosovo;ethnic;war in Kosovo;ethnic cleansing;NATO;UN;czech press
Abstract: Diplomová práce se zaobírá tématem kosovské krize na konci 20. století. Práce popisuje zásadní momenty v srbsko - albánském soužití na území srbského, resp. jugoslávského státu, které vedly k vypuknutí kosovského konfliktu na konci 20. století. Jádrem diplomové práce je analýza vybraného českého tisku v období války v Kosovu. Práce zkoumá, jakým způsobem byla česká veřejnost informována o kosovské válce, hledá podobnosti a odlišnosti v jednotlivých zdrojích. Práce navíc sleduje vývoj války v Kosovu z historického hlediska a to víceméně na denní bázi.
Abstract in different language: Thesis deals with the theme of the Kosovo crisis in the late 20th century. This work describes the crucial moments of Serbian - Albanian coexistence on the territory of Serbia, respectively Yugoslav state, which led to the outbreak of the Kosovo conflict in the late 20th century. The core of thesis is an analysis of selected czech press during the war in Kosovo. The thesis examines how the czech public was informed about the Kosovo War, thesis is looking for similarities and differences in individual sources. It follows the development of the Kosovo war from a historical point of view, more or less on a daily basis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Korinkova Veronika.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova posudek.docxPosudek vedoucího práce46,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
korinkova_profant.pdfPosudek oponenta práce234,7 kBAdobe PDFView/Open
O_korinkova.pdfPrůběh obhajoby práce92,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.